MIRZA GULAM AHMAD WAS GEEN PROFEET
 

Dit artikel is het eerste in een serie getiteld: "Ahmadiyyat in de Islam" waarbij ik mij voorneem dit nogal gecompliceerde onderwerp in te leiden bij onze lezers. In het onderhavige artikel wil ik het hete hangijzer aan de orde stellen nl. de vraag of Mirza Ghulam Ahmad wel of geen profeet is geweest.

Hoewel wij van de Ahmadiyya Anjuman Lahore onomstotelijk van overtuigd zijn dat na de Heilige Profeet Mohammed (SAW) geen profeet meer zal verschijnen - nieuwe noch oude - blijkt steeds weer dat dit issue de gemoederen intens bezighoudt.

De verwarring wordt compleet als we zien dat de Qadiani's van af het begin een tegengestelde positie innemen en het "profeetschap" van Mirza Sahib niet alleen pogen te verdedigen maar de betreffende verzen in de heilige Koran en Hadith's een heel andere interpretatie geven. Het ligt in de bedoeling de serie "Ahmadiyyat in de Islam" te vervolgen met andere onderwerpen zoals de positie van Jezus, de Djihaad, de vrouw in de Islam etc. Erediensten zoals doewa en salaat laat ik gaarne over aan anderen. Met deze serie wordt gepoogd de Shariah, de filosofische en mystieke aspecten van de Islam in het algemeen en de Ahmadiyyat in het bijzonder naar voren te brengen. Ik hoop dat ook anderen binnen onze organisaties daartoe een bijdrage willen leveren.


"Mohammed is niet de vader van een uwer mannen, maar hij is de boodschapper van ALLAH en het zegel der profeten" Heilige Koran 33:40"Na mij is er geen profeet" Hadith-al Bukhari 64:48
"Ik geloof sterk dat onze Profeet (VZMH) is de laatste der profeten en na hem zal er geen profeten meer zijn - nieuwe noch oude" Mirza Gulam Ahmad in Nishani Asmani p. 28
"Enerzijds ontkennen de Qadianies het einde van het profeetschap in de Profeet Mohammed (VZMH) door na hem een nieuwe profeet te erkennen en anderzijds hechten de orthodoxe Moslims ook geen waarde aan dit principe door te geloven in de komst van een oude Profeet; tussen de beide groepen is er in feite geen verschil" Maulana Mohammed Ali in "The Ahmadiyya Movement" p.352

Wat is een profeet
Mirza Gulam Ahmad heeft in zijn geschriften duidelijke definities gegeven van de term profeet (Nabi) en boodschapper (Rasul). Nabi is hij die voorspellingen pleegt d.m.v. kennis verkregen van God. Een Rasul ontvangt Goddelijke boodschappen (Risala)via Gabriel die hij aan de mensen verkondigt. Deze boodschappen worden ook wahie genoemd:
1.Wahie Naboewwat(Risalat)
2.Wahie Wilajat of Moehadisijjat.
De wahie Naboewwat oftewel Risalat is alleen aan profeten voorbehouden terwijl de wahie wilajat ook aan niet-profeten zoals. Mudjaddied’s, Muhaddas en andere heiligen wordt gegeven.
Mirza sahib stelt duidelijk Het is mijn stellige overtuiging dat wahie risalat (naboewwat) met Adam begon en eindigde met de heilige profeet Mohammed (VZMH). Voorts stelt hij in een ander boek. …het is niet wahie naboewwat maar wahie wilajat die sommige heiligen ontvangen via het profeetschap van Mohammed (VZMH) door hem op een perfecte wijze te volgen…
Khataman nabijjien

Het hierboven aangehaalde Koranische vers 33:40 betekent volgens Mirza sahib ……dat na de dood van de Heilige Profeet Mohammed (VZMH) de Engel Gabriel voor eeuwig het verbod is opgelegd om profetische boodschappen te brengen.

Maar waarom zou Allah SWT na de Heilige Profeet (VZMH) geen andere profeet meer op aarde sturen? Het antwoord hierop is verweven in een van de belangrijkste principes van de Islam nl. dat HIJ deze religie voor u heeft vervolmaakt Q(5:3). Iets dat volmaakt is duldt op zich geen verandering of aanvulling. Hooguit toelichting, verdieping en verkondiging. En het is precies dit laatste wat Mirza sahib zoals wij hieronder zullen zien zich had voorgenomen om te doen … nl. de heropleving van de Islam in de vorige eeuw. Het directe gevolg van de vervolmaking van de Islam is de eenheid die de godsdienst van ALLAH voorschrijft want indien iedereen deze perfecte godsdienst aanvaardt dan is de totale eenheid rond. Dit doel kan alleen worden bereikt wanneer ook een absolute en onveranderlijke wet als norm voor de gehele mensheid wordt gebracht door een boodschapper die geen navolging kent nl. de Khataman nabijjien.

Ontkenning van profeetschap
Hoewel Mirza Gulam Ahmad in tal van zijn boeken keer op keer heeft ontkend een claim te hebben gelegd op profeetschap zien wij enerzijds de Pakistaanse Mullah die hem ervan beschuldigt en anderzijds het Qadianie standpunt dat Mirza sahib in alle opzichten alszodanig beschouwt (m.u.v. het brengen van een nieuwe wet of Shariah). Het grote verschil met de Lahorie Ahmadiyyat is gelegen in de Qadiaanse interpretatie van het Koranische begrip Khatam. In tegenstelling tot wat algemeen gangbaar is wordt de Khatam hier niet zozeer gezien als beëindiging maar als een begrip dat echtheid en authenticiteit vertegenwoordigt. Volgens de Qadianische interpretatie betekent Q33:40 dat de Heilige Profeet Mohammed (VZMH)geen mannelijke nakomelingen zou achterlaten(deze waren immers al vroeg overleden) maar hij zou de geestelijke vader zijn van volgelingen niet alleen in algemene zin maar ook als geestelijke voorzaat van profeten en boodschappers. Volgens deze Qadianische zienswijze heeft de Heilige Profeet (VZMH) de verheven positie welke met zich meebrengt dat geen profeet of boodschapper daarna kan komen tenzij deze wordt bevestigd met het zegel van de Heilige Profeet (VZMH). Dit zou erop neerkomen dat het profeetschap niet is beëindigd. De Hadith: "Na mij is er geen profeet" leggen Qadianie’s uit met de toevoeging dat na de Heilige Profeet(VZMH) geen andere profeet meer zal verschijnen die een nieuwe wet zal brengen of de voorgaande (Heilige Koran) zal wijzigen.
Mohammed Ali’s interpretatie

Om het Lahorie standpunt te bezien bekijken wij de interpretatie van Maulana Mohammed Ali van het Koranische vers. Hoewel hij het begrip Khatam ook vertaalt met zegel of seal of the prophets, ziet hij hierin naast echtheid en perfectie ook de betekenis van beëindiging of afsluiting. Trouwens elk woordenboek weergeeft de beide betekenissen. Iets bezegelen is naast garantie voor echtheid ook afsluiten of dichtmaken. Hij stelt: "Aangezien een meest perfecte wet gegeven is aan de Heilige Profeet (VZMH) die de noden van alle landen en tijdperken lenigt, welke ook beschermd is tegen iedere vorm van corruptie (vervalsing), is het ambt van profeetschap niet meer nodig.
Hoe groot is het verschil wanneer een begrip in al te nauwe zin wordt bekeken zoals de Qadianies dat doen vergeleken met de veel ruimere interpretatie van Maulana Mohammed Ali.

De mystiek in de Islam
In de spirituele en mystieke wereld van de Islam zijn tal van verlichte figuren geweest die het pad van tassawwoef oftewel de tarikat van de Soefies hebben bewandeld. Om bepaalde geestelijke hoogten van zijn meester te bereiken moet men diverse stadia van mystieke volharding en devotie kunnen doorlopen om zodoende in zijn voetstappen te treden zodanig dat men op een gegeven moment het eigen ik geheel opheft (zelfannihilatie of fana). Als meest bekende stadia van Soefie-verlichting kunnen worden genoemd:
Fana-fishaikh
Fana-firrasoel
Fana-fillaah
Om het einddoel de fana-fillaah te bereiken zal een leerling eerst een groot deel van zijn leven zich geheel moeten richten naar de meester die zelf een school of orde leidt. Nadat hij het volledige evenbeeld van zijn meester is geworden (fana-fishaikh) is de volgende fase geweid aan de complete Sunnah van een profeet (Fana-firrasul)meestal de Heilige Profeet Mohammad (VZMH) om tenslotte veel later de uiteindelijke geestelijke bestemming het stadium van fana-fillaah te betreden.
Fana firrasul
Het stadium van fana-firrasul betekent in de Islamitische mystiek dat men de eigen ego zodanig annihileert of geheel wegcijfert m.a.w. de eigen zelf volledig laat opgaan in die van de Heilige Profeet (VZMH).Het gevolg van dit mystieke proces is dat men - overigens in strikt geestelijke zin - volledig een wordt met de persoon (Profeet) die men nabootst. Er zijn honderden voorbeelden bekend waarbij Islamitische heiligen of Aulia’s na deze ervaringen zich Profeet hebben genoemd. Voorwaarde is echter dat deze persoon een bekende profeet (uit de Heilige Koran) nabootst. In de geschiedenis van de Islam komen deze namaak profeten in diverse nuances voor:
1.Zilli Naboewwat betekent letterlijk een afspiegeling of schaduw van een profeet.
2.Buroezi Naboewwat is de manifestatie of verschijning van een profeet in een heilige, een aulia die zich volledig heeft gericht naar bv. de Heilige Profeet (VZMH).
3.Masiel Anbija drukt een gelijkenis uit met een profeet. Zo heeft de Heilige Profeet (VZMH) gezegd: de geestelijkheid van mijn Ummah gelijkt op de Israëlische profeten. Zo hebben diverse Aulia’s zich uitgedrukt als te zijn (gelijke van) Adam, Seth, Noach, Abraham, Mozes, Jezus…..en Mohammed (Vrede zij met hen).De uitspraken van al die heiligen zijn uitdrukkelijk geboekstaafd in uitgebreide verhandelingen hetzij van henzelf of van hun volgelingen. Ook Mirza Sahib heeft zich in dergelijke bewoordingen niet onbetuigd gelaten.
4.Oemmatie wa Nabie is de combinatie van perfecte volgeling en verschijning van een profeet.

Slot
Mirza Gulam Ahmad heeft keer op keer in niet mis te verstane bewoordingen iedere claim op profeetschap ontkend. Hij heeft in zijn geschriften wel aanspraak gemaakt op Moedjaddied, Moehaddisijja en Messias. Moedjaddied is een meer formele functie die eens in de honderd jaar verschijnt en hij was de enige in de vorige eeuw die dit ambt van Hervormer heeft bekleed. Moehaddas is de meer spirituele hoedanigheid die in geestelijke verbinding staat tot de Goddelijkheid en die alszodanig de Wahie (Wilayat) in ontvangst mag nemen. Het is ook in deze verheven positie dat Mirza Gulam Ahmad zich als Massih Ma’oed, de Messias oftewel de (geestel-ijke) wederkomst van Jezus heeft gemanifesteerd dus …. als perfecte volgeling van de Heilige Profeet (VZMH) en als (her)verschijning van de Profeet Jezus (VZMH).
 
 
Geraadpleegde bronnen:
1.The Holy Qur’an, English translation and commentary by Maulana Mohammed Ali.
2.The Ahmadiyya Movement, by Maulana Mohammed Ali.
3.Qadiani artikel "Finality of Prophethood" uit het Internet.
4.The Ahmadiyya Case;Maulana Hafiz Sher Mohammad, tansl./compil. By Zahid Aziz M.SC.,Ph.D.
Pagina afdrukkenPagina afdrukken