Vrouwen hebben gelijke rechten als mannen om geestelijk vooruit te komen.
Allah stelt ook vrouwen als voorbeelden voor gelovige mannen en gelovige vrouwen.
In de H.Koran staat de vrouw van de farao als voorbeeld.
Verder is de H.K. Surah At Tahriem (66:12) staat Maria als voorbeeld voor de gelovigen.
In surah Al Imraan (3:42) van de H.K. staat verder over Maria, de moeder van Jezus:
"O Maria, wees Uw Heer gehoorzaam en verneder U en buig U neder met degenen die zich nederbuigen,"
Dit vers duidt aan dat Maria een bevel van Allah heeft gehad om te bidden samen met de biddenden, dus het gebedshuis.
Uit dit vers blijkt ook dat de moskee zonder meer alle Moslims toebehoren, waarvan dus geen enkele Moslim eigenaar is.
Zelfs niet als hij de bouw van de moskee met eigen middelen heeft bekostigd. Als men uit eigen middelen een moskee bouwt, doet men dat om daarin Allah te loven, te prijzen en Hem te aanbidden.

Een moskee bouwen is door Allah aan de Moslims opgedragen en betekent een offer aan Allah. Het is een goede daad, die door Allah zeker beloond zal worden.
In de H.Koran Surah Al Djinn (72:18) zegt Allah: "En dat de moskeeŽn aan Allah behoren, derhalve roept niemand nevens Allah aan."
Volgens de H.Koran is er geen verbod voor de vrouw tot de toegang in de moskeeŽn en steeds noemt de heilige Koran man en vrouw tezamen als de gelovigen.

De vrouw wordt nergens in de heilige Koran verboden om de moskee te betreden. Allah zegt in de H.Koran surah Al Baqrah 2:114 het volgende: " En wie is ontrechtvaardiger dan hij, die de mensen verhindert de moskeeŽn van Allah in te gaan opdat Zijn naam gedacht zal worden en ze tracht te vernielen?"
En verder in Surah Al Hadjdj 22:5 :"Waarlijk, degen die niet geloven en de mensen afhouden van de weg van Allah en van de Heilige Moskee welke wij voor alle mensen gelijk hebben gemaakt, de woner daarin en voor de bezoeker en wie daarin onrechtvaardig tot onrecht neigt, hem zullen wij een pijnlijke kastijding doen smaken,"
De Hadies Bucharie 13:15 en 6:23 maken melding dat de vrouwen ook deelnamen aan de vrijdag- en Ied gebeden.

De heilige Koran zegt over het vrijdag gebed het volgende in Surah al Djoemeah 62:9 "O, gij die gelooft, wanneer de azaan op vrijdag afgekondigd wordt, haast U tot de gedachtenis van Allah en verlaat de handel; dat is beter voor U indien gij het weet."
Een andere Hadies van Bucharie toont zelfs aan dat de Heilige Profeet Mohamed (s.a.w.) zei:"verbiedt de dienaressen van Allah niet om naar Allah's moskeeŽn te gaan."
Bucharie 11:12 Bucharie 1:65, 10:166 melden het bezoeken van de moskee door de vrouwen, die gescheiden achter de mannen stonden zonder enige scherm of gordijn (Parda).
Abu Dawud 2:58 maakt melding van een vrouw, die in haar huis optrad als Imaam en dat de mannen haar in gebed volgden.

De vrouw kan in deze situatie de functie van een Imam vervullen, omdat er geen verschil bestaat tussen gelovige man en een gelovige vrouw.
Wij lezen in de heilige Koran in hoofstuk Al Ahzaab 33:35 over 10 gelijke rechten voor mannen als vrouwen.
Het is de plicht van iedere Moslim De Ware Boodschap van Allah aan de gehele Wereld over te brengen. Nl. de verbreiding van de Islam, (Isha'at Islam), de mensen uit te nodigen voor het goede en het kwaad te vermijden.
 
De heilige Koran zegt hierover in Surah Al Imraan 3:103 het volgende:
"En uit het midden Uwer zij een groep, die tot het goede nodigt en gebiedt wat recht is en verbiedt wat verfoeilijk is en dit zijn degenen die voorspoedig zullen zijn."
Amien !

Muhammad is de Boodschapper van God en de Laatste der profeten (H.Koran 33:40) "Na Mij komen er geen Profeten meer" (Bu, 60:50)
 
Pagina afdrukken Pagina afdrukken