Taqwa

(Gehoorzaamheid aan Allah)

M. Ali (Moballiegh AAIIU)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.


Het Goetbah thema van Ied Ul Fitre gaat over Taqwa- gehoorzaamheid aan Allah.

Op deze dag hebben wij allen met Gods genade en barmhartigheid onze plichten jegens Allah met name het vasten volbracht ,waarvoor wij heel dankbaar moeten Zijn. De dankbaarheid wordt de moslim uitdrukkelijk bevolen door de H.Koran .

In Soera Al Baqra hoofdstuk 2 staat vermeld: "Als je het vasten voltooid of volbracht hebt, roep Allah's naam hoogverhevend overeenkomstig de Soennat (voorbeeld) van de Heilige Profeet Mohammed (s.a.w.) om op deze wijze aan God dankbaarheid te tonen, hetgeen wij z'n allen zo net hebben verricht n.l. 2 rakaats namaaz.

Het vasten welke voor de moslims in de H. Koran is voorgeschreven is een van de grondbeginselen of de basis waarop deze goddienst is gebaseerd en het vasten was ook voorgeschreven aan diegenen die voor ons waren. Het nut, de beloning of het voordeel van het vasten wordt in het Arabisch Taqwa (gehoorzaamheid aan Allah) genoemd en staat op meer dan 40 plaatsen in de H.Koran vermeld en moet de mens, door de naleving van de goede daden en de de gevolgen daarvan vroom en heilig worden en deze Taqwa is dan de bron van alle goede eigenschappen.

In Soera Al Imraan staat het volgende vermeld: "O Moslims let op Uw plicht jegens Allah met alle goede handelingen en toon in de ware zin een moslim te zijn". Dit kan alleen tot ontplooiing komen met het naleven van de regels zoals de Taqwa het voorschrijft. Vasten is een jaarlijkse terugkomende plechtigheid om de mens waker te schudden met de waarschuwing: "O mens wees op je hoede, blijf van alle slechte handelingen af (wat normaal ook niet mag) scherm je tegen de duivelse fluisteringen en van alle andere verleidingen en afleidingen en begeerten welke van kwade aard kunnen zijn."

Verdergaande in de H.Koran betreffende dit onderwerp wordt er vermeld: "Kom niet aan de eigendommen van de wezen, ontfermt U zich daarover totdat zij meerderjarig geworden zijn; spreek de waarheid, wees eerlijk met het nemen en geven van handelswaar b.v. bij het meten en wegen en spreek niet over datgene waarover gij geen kennis draagt; zeer zeker zullen je ogen, jouw mond, je oren en het hart op de dag des oordeels als getuigen worden gehoord."

Hoogmoedigheid is afkeurend, de aardse bezittingen zijn van tijdelijke aard. Deze helpen de mens niet in het voortbestaan van de zielerust na dit aardse leven. Verder waarschuwt de H.Koran, dat indien iemand een slecht nieuws ter ore komt , onderzoek het nauwkeurig, dat is het beste middel, voordat men later door onwetendheid spijt van krijgt. Allah heeft in Uw harten het geloof of Iemaan dierbaar gemaakt . Ongeloof, ongehoorzaamheid en handelingen in strijd met goede zeden en orde, die zijn in Allah's ogen afkeurenswaardig.

Vasten en bidden is inderdaad een factor van bezinning. Vervolgens wordt gezegd: 0 gij die gelooft, laat de ene mens de andere niet bespotten, wie weet dat die waarschijnlijk beter is en spreek geen laster van elkaar en noem elkaar niet met bijnamen en verwijt elkaar ook niet, ook al wordt iemand niet verdacht, want achterdochtigheid is ook zonde.

En weerhoudt het achten van gunsten, want gij hebt de Islam omhelst, Allah heeft U geleid door middel van de H.Koran als richtsnoer zoals vermeld staat in hoofdstuk Al Bakr: Za likal kietabo la raibevie........., dat U het geloof van vrede heeft aanvaard en dat gij waarachtig zijt.

Verder wordt ook gezegd: Doodt niemand, geen mens, want Allah heeft de mens heilig verklaard, want Hij zegt het volgende: "Gij moslims zijn het beste volk dat deel uitmaakt van de hele samenleving van het mensdom."

Dus op deze wijze rust op elke moslim de taak om deze godsdienst die de naam Vrede draagt te bewaren of goed na te leven, te verdedigen en te verspreiden.

Het vasten komt ieder jaar terug met de boodschap van de H.Koran van leiding en onderscheid. Dit alles onder het motto van Taqwa, vroomheid en dienstbaar aan de Orde van de Schepper en zegt: 0 moslim houdt allen te samen aan Allah's richtlijnen vast en wees niet verdeeld, want verdeeldheid betekent zwakte en verlies ( Wa tesoemo bihab liellah djemieha wa la ferrieko H. Koran).

Pagina afdrukken Pagina afdrukken