In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Koran verzen over Hadj en Offerfeest

Bijdrage van Imaam Abdoel Wahab Muradin

 

108. Sura Al-Kausar (De Overvloed)

Dit hoofdstuk heeft 3 verzen.

1. Voorwaar, Wij hebben u in overvloed het goede gegeven.
2. Bid daarom tot uw Heer en offer.
3. Voorzeker, uw vijand zal uitsterven.

34. En voor elk volk hebben Wij handelingen van offer en wijdingen vastgesteld, opdat zij de naam van Allah mogen uitspreken over het vee dat Hij hun heeft gegeven. Uw God is dus En God, weest daarom onderdanig aan Hem. En geef blijde tijdingen aan de ontmoedigen.

Het beginsel der offerande is een beginsel,dat in de een of anderen vorm door alle volken der wereld is aanvaard.Evenals alle andere godsdienstige beginselen,die algemeen erkend worden,het beginsel der offerande bij de Islam heeft een diepere betekenis.De uiterlijke handelingen is nog steeds als vroeger,maar het heeft niet meer de betekenis,die men bij zekere oude godsdiensten daaraan hecht,n.l een gergerde godheid gunstig te stemmen of als boete doening voor zonden,maar betekent het offeren van den persoon zelf,die het offer brengt en wordt dus een uiterlijk symbool van zijn bereidwilligheid om desgewenst zijn leven af te leggen en al zijn belangen en begeerten om wille van de waarheid op te offeren.

95. Zeg: "Allah heeft de waarheid gesproken; volgt daarom de godsdienst van Abraham, de oprechte, hij behoorde niet tot de afgodendienaren.

96. Voorzeker, het eerste huis dat voor de mensheid bestemd werd, is dat te Bekka (Mekka) vol van zegeningen en als richtsnoer voor alle werelden.

97. Daarin zijn duidelijke tekenen: het is de plaats van Abraham en wie het binnengaat is in vrede. En de bedevaart naar het Huis is door Allah aan de mensen opgelegd die er een weg naartoe kunnen vinden. En wie niet gelooft, Allah is voorzeker Onafhankelijk van alle werelden. (3:95-97)

197. De maanden der bedevaart zijn bekend, dus, wie besluit ter bedevaart te gaan in deze maanden, bedenke, dat er geen onreine taal, noch enige overtreding, noch enige twist gedurende de bedevaart mag zijn. En wat gij ook aan goeds doet, Allah weet het. En rust u uit met het nodige, maar de beste uitrusting is godsvrucht. En vreest Mij alleen, o mensen van begrip.

198. Het is voor u geen zonde, wanneer gij de overvloed van uw Heer zoekt. Maar, wanneer gij van (de berg ) Arafaat weggaat, gedenkt dan Allah nabij het heilige gedenkteken en gedenkt Hem, omdat Hij u heeft geleid, terwijl gij voordien tot de dwalende behoorde.

199. Gaat dan voort, vanwaar het volk voortgaat en zoekt vergiffenis van Allah; Voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

200. En wanneer gij uw wijdingen hebt verricht, gedenkt dan Allah, zoals gij uw vaderen gedenkt en zelfs meer dan dat. En er zijn mensen, die zeggen: "Onze Heer, schenk ons (veel) in deze wereld", maar voor hen is er geen aandeel in het hiernamaals.

201. Sommigen hunner zeggen: "Onze Heer, schenk ons het goede in deze wereld, alsook in de komende wereld en bescherm ons voor de marteling van het Vuur."

202. Voor dezen zal er een aandeel zijn wegens hetgeen zij hebben verdiend. En Allah is vlug in het verrekenen. (2:197-202)

De Koran zegt in hoofdstuk 4 vers 125

125. En wie is beter in geloof dan hij, die zich aan Allah onderwerpt en die het goede doet en de godsdienst volgt van Abraham de oprechte? Allah nam Abraham tot vriend.

37. Hun vlees noch hun bloed bereikt Allah, doch uw godsvrucht bereikt Hem. Aldus heeft Hij hen aan u dienstbaar gemaakt, opdat gij Allah mocht verheerlijken wegens hetgeen waartoe Hij u heeft geleid. En geef blijde tijding aan de goeden.(22:37)

27. En verkondig de bedevaart aan de mensen. Zij zullen te voet of op magere kamelen van verre tot u komen.

28. Opdat zij van hun voordeel getuigenis afleggen en de naam van Allah uitspreken gedurende de vastgestelde dagen over het vee waarvan Hij hen heeft voorzien. Eet dan daarvan en spijzigt de behoeftige in nood.

34. En voor elk volk hebben Wij handelingen van offer en wijdingen vastgesteld, opdat zij de naam van Allah mogen uitspreken over het vee dat Hij hun heeft gegeven. Uw God is dus En God, weest daarom onderdanig aan Hem. En geef blijde tijding aan de ootmoedige.

35. Wier harten vervuld zijn van vrees wanneer Allah's naam wordt genoemd, en die geduldig dragen al hetgeen hun overkomt, die het gebed onderhouden, en geven van hetgeen Wij hun hebben toebedeeld.

36. En onder de heilige tekenen van Allah hebben Wij voor u de offerkamelen aangewezen. In hen is er veel voordeel voor u. Spreekt daarom de naam van Allah over hen uit terwijl zij in rijen staan opgesteld. En wanneer ze op hun zij neervallen, eet er van en voedt de rijken en de armen. Aldus hebben Wij hen aan u dienstbaar gemaakt, opdat gij dankbaar moge zijn.

37. Hun vlees noch hun bloed bereikt Allah, doch uw godsvrucht bereikt Hem. Aldus heeft Hij hen aan u dienstbaar gemaakt, opdat gij Allah mocht verheerlijken wegens hetgeen waartoe Hij u heeft geleid. En geef blijde tijding aan de goeden.

38. Voorwaar, Allah verdedigt de gelovigen.(22:27-37)

92. Gij zult stellig geen goedheid bereiken, tenzij gij mededeelt van hetgeen u lief is en wat gij ook besteedt. Allah weet dit eveneens. (3:91)

Hadith over Hadj en Offerfeest

Toen aan de profeet Muhammed v.z.m.h werd gevraagd: Wat is offeren ? antwoordde hij: Het is de soennah van je vader Ibrahim,voor iedere haar van het offer zal je een beloning van Allah ontvangen en voor iedere haar van de wol zal je een beloning ontvangen(hadith Ibn Maja en Tirmizi)

Van Abu Hoeraira : Iemand vroeg aan de profeet wat het beste van de goede werken was.Geloof in God en zijn Gezant.En welk daarna ? De Djihaad voor de zaak God.En dan? Een vlekkeloos uitgevoerde bedevaart ( Bucharie 25:4)

 

Ingezonden 20-2-2002. Dhr. Dennis Muradin.

Pagina afdrukken Pagina afdrukken