De gedachte, dat na de nationale profeten een wereldprofeet moest volgen, wordt in de H.Koran verder ontwikkelt en als volgt verwoord in de verzen 80-84 van hoofdstuk 3.
"En toen God een verbond met de profeten sloot: Waarlijk, het geen Ik ulieden heb gegeven van het Boek en de wijsheid en er komt dan een apostel tot ulieden bevestigende datgene wat bij u is. Gij moet in hem geloven en hem bijstaan. Hij zei: ,,Bekrachtigt en aanvaardt gij Mijn overeenkomst in deze? Zij zeiden: ,, Wij bekrachtigen! " ( zie verder de verzen 81-84)

Dat er hier van een wereldprofeet gesproken wordt, blijkt uit het feit, dat het aannemen van hem bindend is gemaakt voor alle volgelingen van alle profeten, die voor hem heengegaan waren. Daar profeten, volgens de duidelijke leerstellingen van de H.Koran, tot elk volk gezonden waren, volgt daaruit dat van de volgelingen van ieder profeet geëist wordt, dat zij in deze laatste profeet zullen geloven. Het onderscheidende kenmerk van de wereldprofeet, zoals hier wordt vermeld, is dat hij, datgene zal bevestigen, wat bij ulieden is. M.a.w. dat hij van de waarheid van alle profeten zal getuigen.
Men kan de bladen van alle heilige boeken na slaan en de gewijde geschiedenis van elk volk onderzoeken, steeds zal blijken, dat er slechts één profeet is, die de geschriften van alle godsdiensten bevestigde en van de waarheid der profeten van elk volk getuigde. Inderdaad kon niemand naar de waardigheid van wereld-profeet streven, die het gehele mensdom niet als één behandelde en de profeet Mohammed (s.a.w.) is de enige, die dat deed door te verklaren, dat er onder elk volk profeten Gods waren verschenen en dat een ieder, die in hem geloofde, ook in alle profeten van de wereld moest geloven.

Vandaar dat vers 83 eist: Geloof in Abraham, in Ismaël, in Izaak, in Jacob, in Mozes en in Jezus. Dit komt verscheidene malen in de H.Koran voor. Hieruit blijkt, dat de Islam in alle profeten van het Boek geloofd en de degenen, die een andere religie wensen een gedeeltelijke waarheid aannemen. M.a.w. het geloof in één profeet is in strijd met de religie van de Islam, die duidelijk verkondigt, dat onder elk volk profeten zijn geweest.

De profeet Mohammed (s.a.w.) maakt dus niet alleen aanspraak op het feit dat hij tot de gehele wereld gezonden is, als een waarschuwer voor alle mensen en een genade voor alle volken, maar legt ook de grondslagen van een wereld-godsdienst door het geloof in de profeten van elk volk tot grondbeginsel van zijn religie te maken. Het is het enige beginsel waarover het gehele mensdom het eens kan zijn. De enige basis van gelijke behandeling voor alle volken.Het denkbeeld van een wereldprofeet is geen losse gedachte, die in de H.Koran is aan te treffen. Het berust niet alleen op twee passages, die verklaren, dat hij verwekt was voor de wedergeboorte van alle volken, maar dit beginsel wordt verder uitvoerig ontwikkeld en ten volle verkondigd.

Zo wordt in de H.Koran verklaard, dat het gehele mensdom één volk is. (2:213). God is de Rabb van alle volken. Onder alle volken zullen profeten tot hun verheffing worden verwekt. (35-24). Alle vooroordelen t.a.v. van kleur, ras en taal zullen worden vernietigd (30-2; 49-13). Er zal een grote broederschap, die zich over de hele wereld zal uitstrekken worden gesticht, waarvan elk lid verplicht is de profeten van alle volken aan te nemen en alle volken gelijk te behandelen.De profeet Mohammed (s.a.w.) is dus niet alleen een wereld profeet, die de plaats inneemt van de nationale profeten, maar hij heeft ook een wereldgodsdienst gesticht, waarin de nationaliteits-gedachte vervangen wordt door het bewustzijn der eenheid van het menselijk ras.
( wordt vervolgd)
Pagina afdrukken Pagina afdrukken