1. De Islam is een sluitend geheel van regels, die we in twee hoofdgroepen kunnen onderbrengen n.l. de Iebadaat en de Moe'aamalaat
d.w.z. regels met betrekking tot de aanbidding van het Opperwezen en de regels met betrekking tot de maatschappelijke ordening.
 
2. Het islamitisch huwelijk valt onder de moe'aamalaat.
 
3. Hierin zijn er dan ook beperkingen gesteld, Er zijn dus wettige en onwettigerelaties, Djaiz en Nadjaiz of Halaal en Haraam.
 
4. De verboden relaties hebben allen betrekking op 3 categorieŽn:
a. bloedverwantschap
b. zoogverwantschap en
c. zwangerschap.
Hiernaast zijn ook de huwelijken verboden met afgodendienaren en afgodendienaressen alsook met mannen c.q. zonen van de z.g. Ahle-kitaab .
 
5. De Niekaah, zoals het huwelijk in de Islam genoemd wordt, is een strikt zakelijke relatie (contract) waaraan een heilig karakter wordt gegeven door de Goetbah (de preek) van de Niekaahgwaan (huwelijksluiter), die aan het sluiten van het huwelijk voorafgaat.
 
6. Het is het paspoort tot de wereld van de liefde. De Islam verbiedt de vrije liefde (free love) aan de ene kant en stelt ter zelfde tijd de Niekaah als een instelling, die de ware liefde stimuleert c.q. bevordert en vervolmaakt.
 
7. Een niekaah wordt voor het leven gesloten; elke andere vorm van het huwelijk met een vooraf bepaalde tijdslimiet is ongeldig en verboden.
 
8. Huwelijksbesluit ligt in principe geheel in handen van de bruid en de bruidegom; ze hebben daarbij geen toestemming nodig van wie dan ook.
Ter bescherming van de rechten van de jonge nog niet ervaren meisje, is de voogdij van anderen (de walie) wel aan te bevelen.
 
9. Huwelijks aanzoek kan zowel door de jongen als door het meisje gedaan worden, maar in de regel is het de jonge die dat doet.
 
10. Kinderhuwelijken zijn niet toegestaan; in ieder geval kunnen die, indien het Łberhaupt toch is geschiedt, altijd door het volwassen jonge of meisje tenietgedaan worden. De Islam eist n.l. dat partners de HUWBARE LEEFTIJD, VERSTANDSRIJPHEID en MEERDERJARIGHEID moeten hebben bereikt alvorens er sprake kan zijn van een Niekaah.
 
11. De Niekaah is in feite de tot uitdrukking brengen van wederzijdse wilsovereenstemming van de partners bij de Niekaahgwaan in tegenwoordigheid van twee getuigen waarbij dan ook tegelijkertijd de Dain Mahar moet worden vastgesteld. In principe moet een niekaah in een moskee worden gesloten.
 
12. De Goetbah, die de Niekaah voorafgaat bestaat uit:
a. de Tashahhoed en
b. de volgens 3 of 4 agaat uit de H.Koran,
Soerah al-Imraan 3:101,
Soerah An-Nisa 4:1 en
Soerah Al-Ahzaab 33:70-71.
Na de Niekaah hoort er Siernie (dadels of andere zoetigheid) te worden uitgedeeld. Ook de Waliema (het gezamenlijk nuttigen van een maaltijd met genodigden) is een wezenlijk onderdeel, die bij de Niekaah hoort.

13. Huwelijkse voorwaarden bij een Niekaah zijn toegestaan. (Zie Hadies Bocharie 67:53 en Aboe Dawoed 12:40)

14. Islam is voorstander van een MONOGAME leefgemeenschap, maar er kunnen zich toestanden voordoen waarbij het noodzakelijk wordt om daarvan af te wijken b.v. na oorlogshandelingen waarbij grote aantal mannen op het slagveld sneuvelen en men geplaatst wordt voor de verzorging van hun weduwen en wezen.
POLYGAMIE in de Islam is dus een uitzonderings maatregel ter voorkoming van prostitutie en dergelijke.
 
15.De Positie van de vrouw in de Islam is zowel in geestelijk als maatschappelijk opzicht volkomen gelijk aan de man behoudens enkele uitzonderingen van NATUURLIJKE en ORGANISATORISCHE aard.
a. van natuurlijke aard zijn b.v. De vrouw is liefdevoller dan de man; De man heeft een grotere spierkracht dan de vrouw; De man kan geen kinderen dragen de vrouw wel enz.
b.v van Organisatorische aard zijn b.v. De man is het hoofd van zijn gezin en de vrouw het hoofd van het huis en de kinderen van haar man; De vrouw heeft meer verstand van huishoudelijke zaken en de man meer van zakelijke c.q. technische bemoeienissen. De man dient voor de kost en inwoning te zorgen terwijl de vrouw daarvan ontslagen is.

16. Binnenshuis kan de rolverdeling in goed onderling overleg worden geregeld b.v. huis opruimen, afwas doen enz. dingen die onze H.Profeet ook placht te doen om zijn vrouw in de huishouding te helpen.

17. De vrouw is evengoed gerechtigd om VOOR HAARZELF buitenshuis te werken als ze dat verkiest; bij kinderloosheid b.v.

18. De vrouw dient met liefde en tederheid te worden behandelt; Ingeval van onzedelijk gedrag is streng optreden van de man toegestaan; Het mag in geen geval tot enig lichaamlijk letsel leiden.

19.Geboorte beperking is niet toegestaan in de Islam, tenzij medisch noodzakelijk zou zijn voor de gezondheid ,tenzij het van de vrouw.

20.De SLUIER is on-islamitisch; een lange hoofddoek en fatsoenlijke kleding is wel verplicht voor zover het de vrouw niet belemmert in haar dagelijkse bezigheden.

21. Vermenging van seksen tijdens werkzaamheden c.q. aanbidding is geen probleem in de Islam.

22.De Islam kent geen concubinaat c.q. bijzitten. Het gebruik zoals het bij de oliesjeiks helaas voorkomt is gewoon misbruik van macht en rijkdom en heeft met de Islam niets van doen.
 
GETUIGENISSEN (getuigen bij de Niekaah)
1. Bij de Niekaah kunnen zowel mannen als vrouwen als getuige optreden. Ze moeten wel wijze waarheidlievende mensen zijn en vertrouwen genieten van de partners. De H.Koran zegt het volgende hieromtrent n.l.: " Als zij haar termijn bereikt hebben neemt haar op een vriendelijke manier TERUG of SCHEIDT van haar op een behoorlijke wijze en roept twee RECHTVAARDIGEN vanuit uw midden tot getuigen en laat dit een getuigenis zijn voor Allah."(H.K.65:2).
Hier wordt niet gesteld wie de getuigen moeten zijn; mannen of vrouwen, maar ze moeten wel rechtvaardig zijn.

2. Verder vinden wij geen bepalingen omtrent getuigen bij Niekaah.
In de Hadies wel n.l. Tiermisie waarbij gesteld wordt dat een man en twee vrouwen voldoende zijn als getuigen bij een Niekaah.
Het luidt alsvolgt: Zonder twee getuigen is een niekaah niet geldig. Sommige geleerden zijn van mening dat een man en twee vrouwen voldoende zijn voorde geldigheid van de Niekaah. Dit is ook de stelling van AHMAD en ISHAAK. (Tiermiezie deel I bld. 512 Abwaab al-Niekaah)

3. De islam eist bij elke handeling deskundigheid en integriteit en geen mannen of vrouwen b.v. bij zakelijke transacties zegt de H.Koran dat er 2 mannen of bij gemis van 2 mannen een man en 2 vrouwen als getuige kunnen optreden opdat als de ene zich zou vergissen de andere haar zou kunnen herinneren. (H.K.2:282)
Hier is geen sprake van discriminatie der seksen of zo. Het gaat hier om Zakelijke deskundigheid. En we weten allemaal dat de Zakenwereld nog steeds een harde mannen wereld is. Leest U maar de gehele ayat: "0 gij die gelooft, wanneer gij van elkander leent voor een vastgestelde periode, schrijft het dan op.
Laat een schrijver naar waarheid in Uw bijzijn optekenen en geen schrijver moet weigeren te schrijven , zoals Allah hem heeft onderwezen. Laat hem daarom schrijven en laat de schuldenaar dicteren en hij moet Allah, Zijn Heer vrezen en niets daaraan afdoen. Maar indien de schuldenaar weinig verstand heeft, of zwak is, of zelf niet kan dicteren, laat dan zijn zaakwaarnemer eerlijk dicteren. En roept van onder uw mannen.
2 getuigen en als er geen twee mannen zijn, dan een man en 2 vrouwen van degenen, die u als getuigen aanstaan , zodat wanneer een der twee vrouwen zich zou vergissen, de enen de andere indachtig zou maken. En de getuigen mogen niet
weigeren wanneer zij worden gedaagd. En wordt het schrijven niet moe, of het weinig of veel zij, betreffende de vervaltijd.
Dit is in Allah's ogen eerder rechtvaardig, het maakt de getuigenis zekerder en weerhoudt u van twijfel. Maar wanneer het contante handel is, die gij onderling drijft, zal het geen blaam voor u zijn, als gij het niet neerschrijft. En hebt getuigen wanneer gij elkander verkoopt en de schrijver en de getuigen mag geen leed worden aangedaan, En indien gij zulks doet, zal het zeker overtreding van U zijn, Vreest Allah, Allah schenkt u kennis en Allah weet alle dingen goed. "(H.K.2:282)

4. Zo eist de H.Koran 4 getuigen bij ontuchtige handelingen, omdat het hier om zeer ernstige maatschappelijke vergrijpen gaat met verstrekkende consequenties. Leest U maar mee: "En voor degenen Uwer vrouwen die zich aan ontucht schuldig maken, roept 4 uwer als getuigen tegen haar". (H.K.4:15) " En zij die kuise vrouwen beschuldigen en geen 4 getuigen brengen geselt hen met 80 slagen en aanvaardt hun getuigenis nooit meer, want dezen zijn de overtreders," (H.K.24:4)

5. Bij het maken van testamenten is het zelfs toegestaan 2 niet moslims als getuige te laten optreden, Leest U maar mee:
"O Gij die gelooft, wanneer de dood een nadert, ten tijde dat gij een testament maakt, zal er een getuigenis zijn van 2 uwer rechtvaardige mannen of twee anderen die niet van uit uwer midden zijn indien gij door het land reist en de rampspoed des doods u overvalt." (H.K 5:106)

6. Ingeval de man de vrouw van iets beschuldigt en daarbij geen getuigen heeft, moet hij 4x zweren en de 5e X de vloek van Allah over zichzelf afsmeken en als de vrouw hetzelfde doet wordt de beschuldiging van de man daarmee tenietgedaan. Leest U maar: "En betreffende degenen die hun vrouwen beschuldigen en die buiten zich geen getuigen hebben, laat ieder hunner vier maal in naam van Allah zweren dat hij voorzeker de waarheid spreekt. En de vijfde maal zal hij zeggen dat Allah's vloek op hem ruste als hij tot de leugenaars behoort.
Maar het zal de straf van haar afwenden indien zij vier maal in naam van Allah getuigt en zegt, dat hij tot de leugenaars behoort. En de vijfde maal zal zij zeggen: dat de toorn van Allah over haar zij als hij (haar man) de waarheid spreekt." (H.K.24:6-9)
Dit vers toont overduidelijk aan dat de getuigenis van beide seksen van gelijke waarde zijn in de ogen van Allah. Bij Allah en de Islam is er dus geen sprake van discriminatie op grond van het geslacht.(man of vrouw).

7. In zaken van Afstamming en bepaalde gevallen van verdeling van nalatenschap is de getuigenis van slechts een vrouw voldoende bewijs volgens de islamitische jurisprudentie.( Zie Hedaya pag. 353-355)
LET WEL: dat de enige vers van de H. Koran die over getuigen bij huwelijk en echtscheiding handelt, spreekt slechts over 2 getuigen en geen onderscheidt maakt als het mannen c.q. vrouwen moeten zijn. Dus wie zijn wij om daar beperkingen bij te bedenken. De enige hadies die hierover gaat , zegt slechts dat een Niekaah zonder 2 getuigen niet geldig is. De ristrictie van minimaal
1 man en 2 vrouwen is een IDJMAH en dus geen onderdeel van de hadies.
Dus volgens de H.Koran 65:2 en 2:282 en de Soennah van de H:Profeet
hebben wij bij een Niekaah slechts 2 getuigen nodig, die rechtvaardig moeten zijn, en het volle vertrouwen der partijen genieten; ongeacht als het mannen c.q. vrouwen zijn.
Pagina afdrukkenPagina afdrukken