Islam predikt: Verdraagzaamheid, Vrede, Rationaliteit en Inspiratie.


Hervormer van de veertiende eeuw.
Inleiding.
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, stichter van de Ahmadiyya Beweging werd geboren in 1836 te Qadian, een dorp in het district Gurdas Pur in de provincie Punjab in het noorden van India.Zijn vader heette Mirza Ghulam Murtaza en behoorde tot het geslacht Barlas van de Mogol-dynastie. De familie Barlas was eigenaar en tevens bestuurder van de provincies Khurasan en Samarkand, gelegen in Perzie. In de tiende eeuw van de Hidjra werden ze uit deze gebieden verdreven door de Mogol-vorst Babur. Zij emigreerden toen naar India en vestigden zich in het vruchtbaar gebied, Majjha, aan de voet van het Himalaya gebergte.
Onder leiding van Hadji Mirza Begg een mogol uit Samarkand, bouwden ze rond 1530 een dorp, ongeveer 80 km van Lahore, dat zij Islampur hebben genoemd. Mirza Begg werd vanwege zijn kennis en bestuurlijke kwaliteiten benoemd tot Qadi, magistraat, van Islampur, dat inmiddels was uitgegroeid tot een efgemeenschap van zoín zeventig dorpen.Islampur werd omgedoopt in Islampur Qadi Majjhi, afgekort Qadi, dat later bekend werd als Qadian. In dit dorp werd Mirza Ghulam Ahmad geboren en op 23 maart 1889 werd ook hier de Ahmadiyya Beweging officieel opgericht.

Mistverstanden en verdachtmakingen.
Sinds het ontstaan van de Ahmadiyva Beweging circuleren er hardnekkige misverstanden over de ideeŽnā van deze religieuze richting binnen de Islam en haar stichter Mirza Ghulam Ahmad, de mujaddid (vernieuwer) van de veertiende eeuw van de Islamitische jaartelling.
Misverstanden, verdachtmakingen en beschuldigingen, die vanaf de publicatie van het eerste boek van Mirza Sahib, Barahin Ahmadiyya (±1880) bewust werden geuit n.a.v. zijn ideeŽn over het profeetschap. Volgens zijn vijanden, vnl. christelijke missionarissen, aanhangers van de Arya Samaj en Ulamaís van het toenmalige Brits IndiŽ, zou Mirza Sahib beweerd hebben of minstens de schijn hebben gewekt, dat hij aanspraak maakte op de titel van profeet , hetgeen in strijd is met de centrale leerstelling van de Islam betreffende het einde van het profeetschap, Mirza Sahib heeft deze valse beschuldigingen systematisch en met duidelijke argumenten in al zijn geschriften en ook in vele openbare debatten categorisch ontkend. Hij benadrukte steeds, dat de H.profeet Mohammed, s.a.w, de laatste der profeten is en na hem geen andere profeten zullen komen. (H.Koran 33:40)

Zoals de H.Koran het laatste door God geopenbaarde Boek is, zo is de heilige profeet Mohammed, s.a.w, het sluitstuk of het zegel der profeten.
Aan de hand van citaten uit verschillende geschriften en boeken van Mirza Ghulam Ahmad zal in het hierna volgende worden aangetoond, welke boodschap hij van God heeft ontvangen en gepredikt heeft. Voor een goed begrip dient wel onderscheid gemaakt te worden tussen twee vormen van goddelijke openbaringen t.w.
1.Wahy Nubuwat: Goddelijke openbaringen aan profeten zoals de profeet Mohammed en Jezus, die beide een nieuwe wet of Boek (risalat) hebben gebracht.
2. Wahy Wilayat: Goddelijke openbaringen aan rechtschapenen onder zijn dienaren, die geen nieuwe leer of Boek brengen maar de oorspronkelijke leer zuiveren van oneigenlijke ideeŽn en deze aanpassen aan de eisen van de maatschappij. Deze rechtschapen dienaren c.q. heiligen zijn een afspiegeling (zill) of schaduw van de heilige profeet en dus geen echte profeten.
Maulana Mohammed Ali zegt in dit verband het volgende:
Nadat het profeetschap heeft opgehouden, dus Wahy Nubuwat, blijft een deel ervan bestaan ( Buchari 91:5) en spreekt God tot de rechtschapenen van deze Umma, hoewel zij geen profeten zijn.(Bu.62:6).
Een andere hadith toont aan, dat er onder de moslims mudjaddids (hervormers) zullen verschijnen: "Waarlijk, Allah zal voor deze gemeenschap (van moslims) in het begin van iedere eeuw iemand doen opstaan, die hun godsdienst zal hervormen". (AD.36:1 ). Een mudjaddid is een hervormer, verwekt om de dwalingen weg te nemen, die onder de moslims zijn ingeslopen en om nieuw licht te spreiden over grote religieuze waarheden van de Islam in nieuwe omstandigheden.
De moslimse gemeenschap zal hiervoor worden gewaarschuwd en zal hierop bedacht moeten zijn. " ( Religie van de Islam blz.198)
 
Geen claim op het profeetschap.
De onderstaande citaten van Mirza Ghulam Ahmad maken duidelijk, welke openbaringen hij van God heeft ontvangen en dus nimmer een claim heeft gelegd op het profeetschap.
"Ik heb al mijn openbaringen eerst getoetst aan de H.Koran, alvorens die te bevestigen, omdat ik weet, dat elke openbaring in strijd met de H.Koran een leugen en dus ketterij is".Ainah Kamalat Islam, blz.79
"Een openbaring aan een heilige of openbaringen aan gelovigen i.h.a. is niet steek- houdend, indien het niet in overeenstemming is met de H.Koran"(AzalaAuham, blz.629 ).
"Ik heb er een essentiŽle regel van gemaakt dat ik niet tevreden zal zijn met mijn visioenen en openbaringen, alvorens zeker te weten, dat ze ondersteund worden door de H.Koran en de authentieke uitspraken (hadith) van de H.profeet Mohammed". Malfuzat deel 4. blz.203
"Deze nederige dienaar heeft nimmer het profeetschap of risala in de letterlijke betekenis van het woord geclaimd " (Anjam Atham blz.27)
"God heeft mij aangesproken als nabi in metaforische zin en niet in de werkelijke betekenis van het woord. " ( Haqiqat al Wahy blz. 64.)"Mijn claim is niet die van het profeetschap, nubuwat, maar van een heilige (muhaddath ), die op bevel van God is uitverkoren. " ( Izala Auham blz.421).
Indien Mirza Sahib geclaimd zou hebben een profeet te zijn in de reŽle betekenis van het woord zou hij zich zelf nooit een zilli- of buroozi nabi, schaduw of image van de profeet hebben genoemd, omdat de schaduw niet het werkelijke subject is. Hij schreef:
,, Mijn profeetschap is een reflectie van de H.profeet Mohammed, s.a.w. Het is niet het werkelijke profeetschap". ( Haqiqat al Wahy blz. 150)
,, Ik geloof in de grond van mijn hart, dat het profeetschap is afgesloten met de komst van de H.profeet Mohammed, (s.a.w.) zoals God in de H.Koran zegt:
"Wa Iakin rasul Allahi wa khatam an Nabiyan".
Wie dit ontkent stelt zich buiten de Islam. Ik ben een dienaar van de Islam en heb dit koranische vers nooit in twijfel getrokken Wie mij van het tegendeel beschuldigd verzint opzettelijk leugens tegen mij. (Al Hakam vol 3 nummer 29 ).

Conclusies:
Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden:
1. Dat Mirza Ghulam Ahmad uitdrukkelijk verklaard heeft, dat de H.profeet Mohammed (s.a.w. ) de laatste der profeten is.
2. Dat de uitspraakvan de profeet Mohammed La Nabiyya Ba di betekent, dat geen profeet, oud of nieuw, na hem zal komen.
3. Dat Mirza Sahib ontkend heeft een profeet te zijn in de reŽle zin van het woord.
4. Dat Mirza Sahib verkondigd heeft, dat zijn openbaringen gelijk gesteld moeten worden met die aan moslim-heiligen (wahy Wilayat) en niet met openbaringen gedaan aan profeten (Wahy Nubuwat).
5. Dat de woorden profeet (nabi) en boodschapper (rasul) in metaforische zin opgevat moet worden als ze op hem worden toegepast.
6. Dat Mirza Sahib de leden van zijn gemeenschap verboden heeft deze begrippen op hem van toepassing te verklaren.
7. Dat hij categorisch heeft ontkend een claim te hebben gelegd op het profeetschap.

Slotconclusie.
Uit de hierboven aangehaalde citaten uit het omvangrijke oeuvre (± 80 boeken) van Mirza Sahib, waarin hij voortdurend verantwoording aflegt over zijn roeping als mudjaddid en tegelijkertijd beschuldigingen over zijn vermeende claim betreffende het profeetschap systematisch weerlegt, blijkt klip en kaar, dat hij slechts een hervormer van de veertiende eeuw van de islamitische jaartelling was en geen profeet.
Degenen, zowel moslims als niet moslims, die nog hieraan twijfelen raden wij aan de voorlichtingsbijeenkomsten van de Federatie te bezoeken, die bij toerbeurt in elke djamaat zullen worden gehouden onder leiding van Maulana Al Hadj B. Jaggoe bijgestaan door een panel van deskundigen. Slechts door verbreding en verdieping van uw kennis over dit centrale thema kunt u erachter komen, welke boodschap de stichter van de Ahmddiyya Beweging heeft gepredikt en kunt u uw geloof in de Islam een hechte basis verschaffen.
Amien, Wassalaam , Godah Hafiez!
 
Pagina afdrukken Pagina afdrukken