Islam predikt: Verdraagzaamheid, Vrede, Rationaliteit en Inspiratie.


"Glorie zij Hem, die Zijn dienaar in ťťn nacht van de H. Moskee deed gaan naar de ver verwijderde moskee, waarvan Wij de omgeving hebben gezegend, opdat Wij hem sommige van Onze tekenen zouden tonen. Waarlijk Hij is de horende, de ziende. " (H.K.17:1)
Bovenstaand vers uit soera Bani IsraŽl vermeldt de hemelreis (meraadj) van de H.profeet Mohammed (s.a.w.), die in ťťn nacht zou zijn gegaan van de stad Mekka naar een ver verwijderde moskee. De interpretatie van dit vers en m.n. de wijze waarop deze hemelreis heeft plaatsgevonden is aanleiding geweest voor diep gaande meningsverschillen tussen de verschillende stromingen binnen de Islam.

Sommige geleerden en koran-exegeten vatten de meraadj letterlijk op en zijn dus heilig van overtuigd, dat de H.Profeet (s.a.w.) in levende lijve, dus lichamelijk, die reis zou hebben gemaakt. Voorts geloven zij, dat met de "ver verwijderde moskee "de stad Medina wordt bedoeld. Kortom: De H.Profeet(s.a.w.) zou in die bewuste nacht van Mekka naar Medina zijn afgereisd.

Andere moslimgeleerden zijn van mening, dat de hemelvaart van de H.Profeet(s.a.w.) nooit lichamelijk geweest kon zijn, omdat met "de verwijderde moskee" in het hierboven geciteerde vers de stad Jeruzalem wordt bedoeld. Op grond van deze argumenten komt men tot de conclusie, dat de meraadj van de H.Profeet niet lichamelijk maar geestelijk is geweest in de vorm van een visioen, kasjf, waarin Allah hem openbaart, dat hij de zegeningen van alle IsraŽlitische profeten zal erven, het heilige land incluis en de Islam uiteindelijk zal zegevieren.

Dit wordt ook bevestigd door de gezegden (Hadith) van de H.Profeet. Een verslag begint aldus:" Terwijl ik in een toestand tussen die van een slapende en een wakende verkeerde. "In een ander verslag staat: "En hij ontwaakte en was in de moskee". Maulana Mohammed Ali interpreteert het vers over de nachtreis van de H.Profeet als volgt: "Dit vers, aldus de Maulana, slaat op het visioen van de hemelvaart, dat de H.Profeet de belofte van een groot succes gaf. Er is onder de geleerden een meningsverschil omtrent de kwestie of de hemelvaart van de H.Profeet lichamelijk, dan wel geestelijk was.
De meerderheid hangt de eerste zienswijze aan, maar degenen, die de laatste mening aanhangen behoren personen van gezond oordeel, zoals Aisja en Moawiah. Gezien de duidelijke woorden van de H.Koran, die van de hemelvaart melding maakt als een visioen moet de mening van de meerderheid worden verworpen, omdat de H.Profeet Mohammed, s.a.w., in dit vers op twee plaatsen vergeleken wordt met Mozes, de profeet van de IsraŽlieten (zie H.Koran 46:10 en 73:15 ).
Een ander bewijs van de geestelijke hemelvaart van de H.Profeet, aldus deze geleerden, vinden wij in de H.Koran (17:60), "En toen Wii tot U zeiden: Waarlijk uw Heer omringt de mensen. En wij hebben het visioen, dat Wij u toonden slechts tot een beproeving voor de mensen gemaakt en evenzo de vervloekte boom in de Koran".
Hadith verzamelingen over de nachtreis.
In de bekende Hadith-verzamelingen van imaam Buchari en Moeslim worden er verschillende tradities over de H.Profeet vermeld, die betrekking hebben op de meraadj. Zo verhaalt Aboe Hoeraira: "In de nacht, dat de H.Profeet de hemelreis maakte werden hem twee drinkschalen gebracht, ťťn met wijn (chamr)en ā ťťn met melk.

Hij keek er naar en nam de melk. Toen zei GabriŽl tegen hem: "Lof zij God, die je heeft geleid naar je ware aanleg. Als je de wijn had genomen was je gemeente afgedwaald". Wees dus niet in twijfel over zijn ontmoeting met hem". Van Ibn Abbdas: "De H.Profeet heeft gezegd: "Tijdens mijn meraadj passeerde de profeet Moesa ibn Imraan, een donkere, lange man met krullend haar, die er uitzag alsof hij tot de stam Sjanoea behoorde. En ik zag Isha ibn Mariam, met een gemiddeld postuur, een rossige gelaatskleur en sluik haar. En onder de tekenen, die God mij toonde werden ook Malik, de wachter van de hel en de dadjaal getoond.
Van Anas bin Malik: "De H.Profeet heeft tijdens de hemelreis achtereenvolgens de profeten Adam, Isha, Joesoef, Iedries, Haroen, Ibrahim en Moesa ontmoet. In de Iaatste fase van de meraadj, de zevende hemel, ontmoette hij de profeet Moesa, die hem het "huis" van Allah, AL Bait AL Mamur, liet zien met de talloze engelen, die de Schepper vereren. Hij zag ook de Sidrat Ul Muntaha, met een reusachtige boom met bladeren als de oren van een olifant en vier rivieren, die aan de wortels van deze boom ontsprongen.

De engel GabriŽl legde de profeet uit, dat twee van deze rivieren door het paradijs stromen en onzichtbaar zijn. De andere twee zijn de Nijl en de Euphraat. Hierna nam de engel GabriŽl hem mee naar een hogere sfeer, totdat zij bij de Lotusboom kwamen. Verder mocht de profeet niet gaan. Hier ontmoette hij de schepper, die hem vijftig verplichte dagelijkse gebeden openbaarde, welke aan de gemeente moest worden opgelegd. Op advies van Musa wist de heilige profeet, na lang aandringen bij Allah, deze verplichte gebeden terug te brengen tot vijf.
De hadith overleveringen beschrijven verder uitvoerig deze hemelreis.
Wie meer details over de meraajd van de heilige profeet wil weten, zal de hadith van Buchari en Muslim moeten raadplegen.

Tenslotte
De verhalen over de meraadj van de heilige profeet,(s.a.w.) zijn niet alleen leerzaam en boeiend maar creŽren ook een zekere mystieke atmosfeer bij de moslims. Vooral onze soennitische broeders en zusters zijn heel gevoelig hiervoor en laten hun emoties vaak de vrije loop. De Mouloed-vieringen zijn een bekend voorbeeld. Wij moeten bij de recitatie van deze verhalen ons gezond verstand gebruiken en steeds bedenken dat ze niet letterlijk maar in metaforische zin bedoeld zijn. De meraadj van de heilige profeet (s.a.w.) is dus voor ons niet lichamelijk geweest maar heeft plaats gevonden in de vorm van een visioen.
De Ahmadiyya Anjuman Lahore Pakistan, onze Central Anjuman, onderschrijft deze interpretatie en wij dus ook! De les, die wij moeten leren uit de meraadj van de heilige profeet is, dat wij dagelijks moeten werken aan onze eigen geestelijke verheffing "meraadj", door te leven als goede moslims en de verplichte salaat ook dagelijks te verrichtten.

Moge de almachtige Allah ons hierbij helpen.
Amien, Goda Hafiez!
Bronnen: Heilige Koran
Hadith Buchari en Moesliem. 
Pagina afdrukken Pagina afdrukken