HOOFDSTUK 94 Al-Insjiraah (DE VERRUIMING)

GEOPENBAARD TE MAKKAH 8 verzen

Algemene opmerkingen:

Dit hoofdstuk beurt, evenals de daaraan voorafgaande hoofdstukken, de Heilige Profeet (s.a.w.) ook op. Hij zou niet langer in moeilijkheden blijven verkeren, maar zou het spoedig gemakkelijk hebben, en dit alles wijst er genoegzaam op, dat zijn borst voor de waarheid geopend of verruimd was (vandaar de titel van dit hoofdstuk), en dat de last, waaronder hij nagenoeg bezweek, zijn diepe bezorgdheid over de mensheid, door de gave der Goddelijke openbaring was weggenomen. Dit hoofdstuk staat inderdaad in nauw verband met het voorgaande, aangezien beide aantonen, dat de Heilige Profeet (s.a.w.) diep bezorgd was over een gevallen mensheid en dat het de Goddelijke openbaring was, die hem tenslotte bij de hand nam en zodoende zijn voetstappen leidde en hem van zijn grote bezorgdheid verloste.

Biesmiellaahier - Rahmaanier - Rahiem.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1 Hebben Wij uw borst niet voor u verruimd? 1426

2 En uw last niet van u weggenomen?

3 Die uw rug bezwaarde? 1427

4 En uw roem niet verheven? 1428

5 Voorwaar, zo komt gemak naast ongemak.

6 Voorwaar, gemak komt naast ongemak. 1429

7 Wanneer gij verlicht zijt, streef dan verder. 1430

8 En wend u tot u Heer.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1426 Een zeker verslag zegt, dat Djibraiel (a.s.) de borst van de Heilige Profeet (s.a.w.) opende, toen hij nog een jongen was en aan de zorgen van zijn min was toevertrouwd, en dat hij zijn hart waste. De geloofwaardigheid daarvan is echter op kritisch gronden betwijfeld. Men verhaalt, dat dezelfde voorval weer plaats had, toen de Heilige Profeet (s.a.w.) zijn Goddelijke zending werd toevertrouwd. Het voorval was dus duidelijk een kasjf, of een duidelijk visioen, dat precies datgene betekent, wat elders het verruimen van de borst beduidt: zie 6 : 126 en 20 : 25. Het verruimen van de borst betekent, zoals een commentator het uitdrukt, in werkelijkheid "het verlichten daarvan met wijsheid en haar ruimheid om datgene te ontvangen, wat tot hem zou worden geopenbaard".

1427 De last die zwaar op zijn rug drukte, betekent het vurige verlangen om zijn volk uit de onwetendheid en het bijgeloof, die het omhulden, te verheffen. Vgl. 26 : 3.

1428 Dit is duidelijke voorspelling aangaande de roemrijke grootheid, waartoe de Heilige Profeet (s.a.w.) verheven zou worden, uitgesproken op een tijd, toen hij alleen en onbekend was.

1429 In overeenstemming met wat in vs. 4 is gezegd, heeft het gemak betrekking op de uiteindelijke overwinning van de Heilige Profeet (s.a.w.) en de moeite op de beproevingen, die hij toen onderging. Deze verklaring wordt herhaald, om aan te tonen, dat de Islam tweemaal in grote moeilijkheden en beproevingen zou verkeren en dat die bij beide gelegenheden tenslotte zegevierend uit de strijd te voorschijn zou komen.

1430 De Profeet (s.a.w.) was vrij betekent: hij was vrij van bezorgdheid, met betrekking tot wat in de voorafgaande verzen is gezegd, want al die verzen tonen aan, dat de bezorgdheid van de Heilige Profeet (s.a.w.) helemaal weggenomen werd. Nu hij van alle bezorgdheid vrij was, moest hij derhalve hard voor de wedergeboorte van zijn volk strijden en zijn Heer tot zijn uitsluitend doel maken.