Het Christendom ziet hem als de Goddelijke drie-eenheid. De zoon van God dus God zelve, die met het offer van zijn dood de mensheid heeft gered van de erfzonde en uiteindelijk zal de Christus in levende lijve terugkeren om het koninkrijk Gods op deze aarde te vestigen. Het Jodendom beschouwt hem als een bedrieger, een vervalser waarvoor hij Gods vloek - de kruisigingsdood - over zich haalde.

Hoe ziet de Islam deze profeet van God die een zeer waardige plaats inneemt in niet alleen de Heilige Koran maar ook de Hadies geeft verslag van de grote betekenis van Hazrat Isa in de rij der profeten die God op aarde heeft gestuurd. Om de Islamitische opvatting over Jezus goed te begrijpen zullen we eerst zijn plaats in het Christendom moeten bevatten. Want niet alleen Moslims maar ook heel veel Christenen hebben vandaag de dag veel moeite met het twee sporen dogma van de Christelijke kerk nl. Jezus als Messias de verlosser en als Gods zoon de Heer en Heiland die mensheid van alle zonden zou hebben gereinigd.

De basis van het Christendom
Het is de apostel Paulus geweest die lang na het leven van Jezus de grondslag legde voor de Goddelijke drie-eenheid. Hoewel hij tijdens zijn leven Jezus Christus nooit heeft ontmoet zou hij zijn roeping tijdens een reis van Jeruzalem naar Damascus door middel van een visionaire ontmoeting met Jezus hebben gekregen. Zijn missionaire doel was het nieuwe geloof te brengen naar de toenmalige Griekse en Romeinse volkeren die tot dan toe in een of andere vorm van veel veelgodendom geloofden. In de mythologie van deze culturen kwamen ook goden voor wier zoons als halfgoden onder de mensen leefden. De benaming Christus is afgeleid van het Griekse woord Christos dat "gezalfde" betekent. Het originele Hebreeuwse woord hiervoor is de Messias, in het Arabisch: Massieh. Zelfs de naam Paulus van deze 13e apostel is "vergriekst". Zijn originele Joodse naam was Saul. Onder de oorspronkelijke twaalf discipelen moest er een worden "vervangen" nl. Judas.

Aangezien de gedachte van de Goddelijke drie-eenheid aanvankelijk veel weerstand ondervond binnen de kerk zou pas in de vierde eeuw van de christelijke jaartelling het dogma officieel bevestigd worden en wel tijdens de eerste eucumenische raad te Nicea. Ook aan de Bijbel zijn teksten ontleend waaraan de apologeten het goddelijke zoonschap hebben toegeschreven. In Johannes 10:30: "Ik en mijn vader zijn een". Maar de verdedigers van de leer ontwijken maar al te vaak ook bijbelse teksten waarin anderen dan Jezus als Gods zoon worden aangeduid. In Lucas 3:38 wordt Adam de zoon van God genoemd. In Genesis 6:2/4 gaan de zonen van God in tot de dochters van de mensen en deze baarden hen kinderen .in Romeinen 8:14 al degenen die geleid worden door God, zijn Gods’ zonen. In een van zijn psalmen (2:7) vertelt David (as) dat God zelf tegen hem zegt: "Gij zijt mijn zoon, vandaag heb ik u gebaard". In de bijbel zijn er nog tal van voorbeelden waarbij profeten en alle anderen die door God worden geleid als Gods’ zoon worden aangemerkt. De woordelijke stap van Gods’ zoon naar "God de zoon" was kennelijk heel erg klein maar het dogma van de Christelijke kerk nam daarmee een heel andere wending aan, een wending die helemaal niet bedoeld kan zijn geweest door Jezus Christus zelf. Indien "God de zoon" gelijkgesteld wordt met God dan zouden alle Goddelijke eigenschappen ook te vinden moeten zijn in de zoon. In Matheus 24:36 kent Jezus de absolute kennis toe aan God de Vader en in Marcus 13:32 wordt de Goddelijke eenheid door hem bevestigd.

En het is deze eenheid van het Goddelijke Wezen die in de Heilige Koran een voorname plaats inneemt. Tenslotte moet hier worden gewezen op het belangrijkste gebed waarmee Jezus Christus zijn volgelingen is voorgegaan nl. het "Onze Vader" zoals o.m. opgenomen in Lucas 11:2 "Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden ".

De derde factor in de christelijke Goddelijke drie-eenheid is de Heilige Geest die hier min of meer als een zelfstandige identiteit in het Goddelijke wezen wordt gezien. (In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.) Jezus was dus bevangen van de Heilige Geest maar als hem op die basis ook Goddelijkheid wordt toegeschreven dan moet worden verwezen naar Lucas 1:15 waarin ook Johannes met de Heilige Geest wordt vervuld zelfs "vanaf zijn moeders baarmoeder". Ook lezen wij in Handelingen 11:24 over Barnabas’ vervulling met de Heilige Geest.

Hoe dan ook, de bijbel bevestigt in het oude testament via de profeet Mozes (as) als eerste van de tien geboden de Goddelijke eenheid. (Deut.6:4) de Heer uw God is een ." en ditzelfde gebod wordt duizenden jaren later nog eens herhaald door niemand minder dan Jezus Christus zelf en wel in Marcus 12:29 en nog eens ruim zes eeuwen daarna zou de allerlaatste Goddelijke Openbaring via de allerlaatste profeet de eenheid van de Goddelijke Almacht - de Tauwhied - onderstrepen.

Jezus kwam voor de Joden.
In Mattheus 5:17/18 zegt Jezus zelf dat hij niet gekomen is om de (Joodse) wetten te veranderen maar om te vervullen. "Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls". (M15:24) "Want de zoon des Mensen is gekomen om het verlorene te behouden" (M18:11). De missionaire opdracht om het Christendom aan alle volkeren te brengen wordt o.m. ontleend aan M28:19 waarin Jezus zijn discipelen gebiedt om al de volkeren tot zijn discipelen te maken .." Dat Jezus hiermee de volkeren of stammen van Israël bedoelde kan overduidelijk worden afgeleid uit M19:28 eveneens uit hetzelfde hoofdstuk: zij die mij gevolgd hebben zullen in de wedergeboorte, als de zoon der mensen op de troon der heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te richten". Deze twaalf tronen zijn dus voorbestemd voor de twaalf discipelen om alleen de twaalf Joodse stammen tot het paradijs te richten. Om dit te accentueren zegt Jezus in M15:26 dat het niet goed is .het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen".

In Matheus 10 verzen 5,6 en 23 geeft de Profeet Jezus nog uitgebreide instructies aan de twaalf discipelen: "wijkt niet af op een weg naar de heidenen, gaat geen stad van de Samaritanen binnen maar begeef u liever tot de verloren schapen van het huis Israels". Verder in vers 23: "Wanneer men u vervolgt in deze stad, vlucht naar de andere; want waarlijk ik zeg u, gij zult niet alle steden van Israël zijn rondgekomen, voordat de zoon des mensen komt" Hiermee is de plicht tot Joden te prediken nog eens beperkt tot de tijd van de "wederkomst" van Jezus.

Jezus in de heilige Koran.
Alle commentatoren zijn het met elkaar eens dat de Heilige Koran zijn originaliteit volledig heeft bewaard. ALLAH SWT zegt zelf daarin: Wij zullen waarlijk haar bewaker zijn (15:9) en¼ verbeterende datgene dat voorafgegaan is .(6:93).

De Koran (5:116) zuivert de heilige Profeet Jezus dan ook van alle vermeende goddelijkheid al dan niet in de bekende drie-eenheid: En als ALLAH zeggen zal: O, Jezus, zoon van Maria, hebt gij tot de mensen gezegd: neem mij en mijn moeder als twee goden buiten ALLAH, zal hij (Jezus) zeggen: Glorie zij U, het betaamt mij niet datgene te zeggen wat ik geen recht had Vers 117 vervolgt aldus: Ik heb hun niets (anders) gezegd dan wat Gij mij hebt geboden, nl.: Dien ALLAH, mijn Heer en uw Heer, en ik was getuige van hen zolang ik onder hen was, doch toen Gij mij hebt doen sterven (tawaffa) waart Gij de Waker over hen ..

In deze twee verzen wordt Jezus van alle blaam op goddelijkheid gezuiverd. Hier gebiedt hij zelfs die God te dienen die zijn Heer is en de Heer van zijn volgelingen waarmee hij zichzelf op een lijn stelt met de mensen. Ook getuigt Jezus hierin dat zolang hij in leven was er helemaal geen sprake was van goddelijkheid doch toen Gij mij hebt doen sterven (Tawaffa) .. Het Arabische begrip Tawaffa wordt hier door de voorstaanders van een nu nog levende Jezus zeer ten onrechte vertaald met "tot zich opgenomen" terwijl in tal van andere verzen in de Heilige Koran hetzelfde woord over het algemeen wel met "doen sterven" wordt weergegeven.(32:11; 4:97; 8:50 enz.). Hiermee is het duidelijke Koranische bewijs geleverd dat Jezus een natuurlijke dood is gestorven.

Overigens wordt Maria in vers 116 niet alleen van iedere vorm van goddelijkheid en laster gezuiverd maar dit vers kent haar ook de grootste eer toe die aan een vrouw denkbaar is (3:42/43): En de engelen zeiden: O, Maria, ALLAH heeft u uitverkoren en gezuiverd, uitverkoren boven de vrouwen van alle volkeren aanbidt uw Heer en buig u neder met hen die zich neder buigen. In het BOEK van ALLAH is zelfs een heel hoofdstuk 4 "Surah Mariam" naar haar genoemd. Hier zij terloops opgemerkt dat Maria - als vrouw - bevolen wordt samen met anderen te bidden zonder dat aangegeven is of dat alleen met vrouwen moet zijn.

In diverse Koranische verzen wordt het principe van het goddelijke zoonschap ontkend: 19:35; 19:88/92; Er is evenwel misverstand over 3:59 waarin Jezus wordt vergeleken met Adam " Hij schiep hem van stof en zei tot hem, word, en hij werd" (Koen fa ja koen). Zelfs Moslims leiden hieruit af dat Jezus evenals Adam vaderloos en dus op Goddelijk bevel is geschapen. Maulana Mohammad Ali ‘s interpretatie is helder: Adam vertegenwoordigt zoals in veel andere ajaats de mensheid in het algemeen die geheel uit stof is geschapen. Overigens wordt de Koranische term Koen fa ja Koen voor de gehele schepping gebruikt. Volgens deze interpretatie was Jezus in lichamelijke zin een gewoon mens. Verder zien we de ontkenning van het zoonschap in 4:171 waarin bovendien ALLAH zegt dat Jezus " .. slechts een profeet van ALLAH is en Zijn woord dat Hij aan Maria mededeelde een geest van Hem ."

Behalve in bovengenoemde ajaad 5:117 blijkt ook uit andere verzen van de Heilige Koran dat Jezus een natuurlijke dood is gestorven:

a) Inderdaad zijn de Apostelen voor hem (Mohammed, saws) gestorven .(3:143) Aangezien Jezus zes eeuwen voor onze Heilige Profeet (saws) geleefd heeft moet uit dit vers de stellige conclusie worden getrokken dat ook de Profeet Jezus op natuurlijke wijze aan zijn eind moest zijn gekomen.

b) In 4:157 ontkent ALLAH SWT dat de Joden Jezus

hebben gedood of gekruisigd. Vers 158 vervolgt aldus: "Neen! God verhief (rafa’u) hem in zijn tegenwoordigheid ." Rafa’u is het cruciale begrip dat veel Moslims door de eeuwen heen in verwarring heeft gebracht. De letterlijke vertaling dat God hem (in levende lijve) tot zich heeft opgehaald met de kennelijke bedoeling Jezus te redden van de kruisigingsdood kan vandaag de dag geen stand meer houden. Het begrip Rafa’u werd door Maulana Mohammad Ali in navolging van de geschriften van Mirza Sahib vertaald met de figuurlijke betekenis van "geestelijke verheffing" die ALLAH SWT heeft bewerkstelligd om Zijn Profeet te vrijwaren van de grote schande die toentertijd gepaard ging met de kruisigingsdood, volgens de Joodse traditie een Goddelijke vloek.

a. In 19:31 zegt Jezus dat God hem Salaat en Zakaat heeft bevolen voor "zolang ik leef". Dat Jezus in levende lijve in de hemel de salaat verricht is misschien wel mogelijk maar dat hij daar aalmoezen gaat uitdelen is heel moeilijk te rijmen.

1. In 3:54 zegt ALLAH SWT tegen Jezus " Ik zal u doen sterven (mutawaffie’ka) en in mijn tegenwoordigheid verheffen .." (raafi-uka) en verder " ..tot de dag der opstanding; dan zal tot Mij uw terugkeer zijn .."

Ook hier zien wij grote verschillen in de vertalingen: Mutawaffie’ka wordt door Jusuf Ali eerst met "doen sterven" vertaald maar in zijn latere edities komt hij hierop terug met "Ik zal u opnemen". Evenzo wordt het begrip "Raf" door de orthodoxie vertaald met "verheffing " (in een bepaalde richting) terwijl het woord een geestelijke verheffing in gradatie aangeeft.

Langzaam maar zeker begint vooral het intellect onder de Soennieten deze discussie in een meer verstandige en logisch perspectief te plaatsen. Enkele voorbeelden:

a. In een Saudi Arabische krant "Arab news" van 18-9-92 wordt in een religieuze rubriek gesteld dat Jezus op natuurlijke wijze is doodgegaan. Hiertoe wordt verwezen naar het boek "Deep into the Quran" geschreven door Dr. Kamal Umar, een Pakistaanse (!) geleerde die heel uitvoerig op dit onderwerp is ingegaan en tot dezelfde conclusie is gekomen dat Jezus reeds dood en begraven is. Hoewel de krant hetzelfde standpunt huldigt wordt de voorspelling in de Hadies dat Jezus wel terugkomt verworpen. Het standpunt van de Ahmadiyya Beweging is echter dat deze voorspelde terugkeer van Jezus in figuurlijke of metaforische zin moet worden bekeken nl. de komst van een Moedjaddied die de taken van Jezus zou voltooien.

Onder auspiciën van de zeer orthodoxe Soennitische Islamic Foundation schreef Ahmad von Denffer een boek over de Islam nb. voor kinderen waarin hij de Koranische passage wel vertaalt met "Ik zal u in vrede doen sterven ..".

In een uitgebreid en geďllustreerd artikel in het Algemeen Dagblad van 29-3-97 getiteld "Christus in Kashmir; Jezus overleefde kruisiging" wordt uitvoerig ingegaan op dit onderwerp waarbij een Soenni Prof. Fida Hassnain zich presenteert als de ontdekker van het graf van Jezus in Srinagar. Het was evenwel Hazrat Mirza Ghulam Ahmed die in 1899 in zijn werk "Massih Hindustan mein" uitvoerig is ingegaan in de mythe dat Jezus ten hemel is opgevaren terwijl hij in alle vrede in een graf in Kashmir begraven ligt.

In diverse nieuwsgroepen op het internet wordt nogal eens fel gedebatteerd over dit onderwerp en steeds zien we dat de traditionele mening dat Jezus terugkomt terrein aan het verliezen is.

Slot
In alle drie de monotheďstische godsdiensten wordt nog steeds de komst van een of andere vorm van de Messias verwacht. Aangezien Jezus tweeduizend jaar geleden al is afgewezen door de Joden wordt hier alles voorbereid voor de komst van hun Messias. Bij het Christendom is het hele dogma van de kerk gebaseerd op de wederkomst van Jezus Christus die pas dan Gods koninkrijk op aarde zal vestigen. Mogelijk dat vanuit dit traditioneel denken en verkeerde interpretatie van de Heilige Koran ook grote groepen van Moslims eeuwenlang zitten te wachten op Hazrat Isa (as) die de waarheid van de Islam aan de gehele mensheid zou verkondigen.

Dat deze traditie - anders kan ik het niet noemen - in lijnrechte tegenstelling staat tot de belangrijkste geloofsprincipes van de Islam begint langzaam maar zeker door te dringen tot de gelederen van de orthodoxie. De laatste profeet die de laatste Goddelijke wetten en normen voor de mensheid meebracht heeft zijn taak reeds 14 eeuwen geleden volbracht. Wat nog nodig was, is het inzicht en de verdieping in deze volmaakte gids nl. de heilige Koran te verduidelijken in de geest van de hedendaagse tijd. En het was niemand minder dan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad die ruim een eeuw geleden een diepgaande doorbraak forceerde in het verstarde denken en handelen van de Moslim van zijn tijd. Deze doorbraak komt zoals we hierboven hebben gezien in grote lijnen erop neer dat Jezus in fysieke zin al twee millennia geleden reeds dood en begraven ligt zoals trouwens met ieder mens en profeet gebeurt. Wachten op de terugkomst van Jezus heeft geen zin. Deze tijdverspilling komt duidelijk tot uiting in de grote achterstand der Moslim volkeren tegenover de meer ontwikkelde naties in de wereld. Ook de onderlinge strijd en de sociaal-economische ellende alsmede de grote mate van onwetendheid is hier debet aan. Het credo van Mirza Sahib is in al zijn geschriften geweest dat de Moslim nu moet handelen en zelf zich volledig moet inzetten voor het geloof en niet moet wachten op de komst van Jezus.

Pagina afdrukken Pagina afdrukken