Het leven n de dood.

Roy M. Gulzar


Dood en leven zijn twee toestanden die nauw met elkaar verbonden zijn. De ene toestand komt uit de andere voort.
In 40: 11 van de Koran staat hierover het volgende: 'Onze heer! tweemaal hebt gij ons doen sterven en tweemaal hebt gij ons leven gegeven; en wij belijden onze zonden; is er dan een weg om er uit te komen'
1) De eerste dood is die van het niet-zijn of het niet-bestaan.
Hier hebben wij geen weet van.
2) Het eerste leven komt voort uit de eerste dood
(= niet-bestaan). Dit leven is ons wel bekend.
3) De tweede dood komt n het eerste leven.
Deze dood kennen wij, daar wij er getuigen van zijn.
4) Het tweede leven komt n de tweede dood.
Dit tweede leven is ons niet bekend, aangezien wij het nog moeten ervaren.
In 30: 19 wordt het als volgt gezegd: 'Hij (God) brengt het levende uit het dode voort en brengt het dode uit het levende voort, en geeft leven aan de aarde n haar dood, en aldus zult gij (de mens) worden voortgebracht'.
 
In 30: 40 lezen wij het volgende: 'God is Hij, Die u geschapen heeft
(1); vervolgens heeft Hij u onderhoud gegeven
(2); vervolgens laat Hij u sterven
(3); vervolgens geeft Hij u weer leven
(4)'. De wet van dood/leven of van verval/groei is in de gehele natuur in werking, maar op de mens heeft deze wet een bijzondere betekenis.
De tweede dood brengt namelijk het eerste leven niet ten einde, maar opent de poort van een nieuw geestelijk leven. De Koran drukt het in 67:2 als volgt uit:
'Gezegend is God, Die de dood en het leven heeft geschapen, opdat Hij u zal beproeven wie uwer het beste is in werken'.
Het leven op aarde is dus een beproeving en dient als middel om de verborgen vermogens van de mens -door het goede te doen- aan het licht te brengen. In 4: 171 is geopenbaard: 'De Messias, Jezus, de zoon van Maria, is slechts Gods apostel en Zijn Woord'.
Wij zijn ook het Woord van God. En alles wat de mens ziet, hoort, ruikt of voelt bestaat door het Woord van God, maar ook datgene wat de mens niet ziet, hoort, ruikt of voelt.
In 36: 36 is het als volgt geopenbaard: 'Glorie zij God, Die van alle dingen paren schiep, van wat de aarde voortbrengt en van hun soort n van wat de mens niet kent'.
Een van Zijn voortreffelijke, verheven eigenschappen is die van 'De Beginner'(Al-Moebdi').
Al-Moebdi' is Degene Die ieder ding en ieder mens vanuit het niet-zijn heeft geschapen zonder dat er van enig voorbeeld sprake was. De Essentie gaat hier de Existentie vooraf.
Essentie : het wezen of ding van een gebod.
Existentie: het bestaan.
Volgens de Koran eindigt het leven van de mens dus niet met de dood, maar begint wel met de dood (het niet-bestaan).
Zoals de eerste dood de deur opent voor het eerste leven -de lagere toestand- waarin wij ons nu bevinden, zo opent de tweede dood slechts een deur voor een hogere toestand van leven. Het hiernamaals of het leven n de dood. In 30: 20 staat:
'En n van Zijn tekenen is, dat Hij u uit stof heeft geschapen; vervolgens zie! Zijt gij stervelingen, die zich verspreiden'.
Hier wordt het woord 'stervelingen' gebruikt omdat niets blijvend is op aarde. Zo lezen wij in 13: 38:
'Voor ieder besluit is er een bepaalde tijd'.
Of zoals in 55: 26,27 staat: 'Een ieder op aarde moet heen gaan. En in de eeuwigheid zal blijven de persoon van uw Heer, de Heer der Glorie en Eer'.
Zoals de mens in het eerste leven geleidelijk uit stof ontstaat, zo ontstaat de hogere mens in zijn tweede leven uit zijn daden die hij in het eerste leven heeft verricht.
De Koran zegt in 56: 57 t/m 61 het volgende:
'Hebt gij over de levenskiem nagedacht? Wij hebben de dood onder u bestemd en Wij zullen niet overwonnen worden, opdat Wij uw eigenschappen kunnen veranderen en u tot datgene doen worden, wat gij niet weet'.
En over de levenskiem zegt de Koran in 75: 37, 38: "Was hij (de mens) niet een kleine levenskiem in de zaadbestanddelen, vervolgens was hij een klonter bloed; en Hij (God) schiep hem en maakte hem volmaakt'.
Volmaakt, in de zin van:
1) Vorm of stoffelijk - 1) lichaam
2) Inspiratie of onstoffelijk - 2) geest
3) Bewustzijn of levensenergie - 3) ziel
 
In 22: 5 staat geschreven:
'Volkomen in maaksel en onvolkomen, opdat Wij het u duidelijk zullen maken'.
- 'Volkomen in maaksel' nl.: lichaam, geest en ziel.
Want zou n van de drie elementen uitvallen of niet aanwezig zijn, dan bestaat
de mens gewoon niet.
- 'Onvolkomen' omdat het lichaam en de geest op zichzelf niet volmaakt zijn.
Zoals de mens uit de nietige levenskiem ontstaat en hij zijn individualiteit niet verkiest ondanks al de veranderingen die hij ondergaat, zo ontstaat de hogere mens uit deze mens; zijn eigenschappen zijn veranderd en hij is datgene geworden waarvan hij nu geen denkbeeld kan vormen.
Volgens de Koran heeft de mens drie levenstoestanden, nl.:
1) Zijn leven in deze wereld
2) Zijn leven in barzach
3) De grote openbaring van alle geestelijke waarheden, die op de dag der vergelding zal plaats vinden.
In 1: 3 staat dat God, de Almachtige, ook de 'Meester van de dag der vergelding' is. Het leven in deze wereld kennen wij, maar het leven in barzach niet.
De barzach-toestand is de tussenliggende fase waarin het
onstoffelijke of de geest n de tweede dood tot de grote samenkomst of ontmoeting of afrekening of beslissing leeft.
Hier wordt duidelijk verklaard dat niemand, die door de poort des dood in de barzach-toestand komt, in de vorige toestand (het aardse leven) zal terug keren.
In de Koran wordt dus herhaaldelijk een bijzondere dag, onder verschillende namen vermeld als de dag, waarop het leven zich volkomen openbaart. In 42: 7 staat geschreven:
'En alzo hebben Wij u een Arabisch Koran geopenbaard, opdat gij waarschuwen zoudt voor de dag der samenkomst'.
En in 40: 15 lezen wij: 'Hij laat de Geest op Zijn bevel neerdalen op wie Hij wil van Zijn dienaren, opdat hij de mensen voor de dag der ontmoeting zal waarschuwen'.
In 38: 26 staat: 'Degenen die van het pad Gods afdwalen, zij zullen een gestrenge straf hebben, omdat zij de dag der afrekening vergaten'.
In 77: 12-14 en 38 zegt de Koran het volgende:
'Tot welke dag is de tijd vastgesteld?
'Tot de dag der beslissing'.
'En wat zal u doen begrijpen, wat de dag der beslissing is?
De Koran zegt hierover: 'Dit is de dag der beslissing: Wij hebben u n de ouden verzameld'.
De Koran spreekt ook over een paradijs en een hel.
Deze zijn geen toestanden van plezier of marteling die alleen n de dood ondervonden zullen worden. Ze zijn zelfs hier in dit leven realiteiten. Een paradijs en een bestraffing in dit leven, n in het hiernamaals. Zoals dit in 102: 5, 6 is geopenbaard: 'Neen, indien gij het met zekere kennis geweten had, zoudt gij de hel zeker hebben gezien'.
In 36: 12 staat: 'Wij zullen leven aan de doden geven en Wij schrijven op wat zij vooruit hebben gezonden en hun voetsporen, en Wij hebben elk ding in een duidelijk geschrift bewaard'.
De wet der vergelding van het goed en het kwaad geldt evengoed in dit leven als in het hiernamaals.
Het is een wet, die ieder ogenblik van kracht is en die niet op een bepaalde dag in werking zal treden.
Het paradijs en de hel zijn met dit leven ontstaan.
Daarom wordt ook herhaaldelijk gezegd, dat God snel is in het afrekenen. Zijn afrekening heeft ieder moment plaats. Zodra een handeling verricht is, laat ze haar uitwerking op de mens achter; alleen is ze voor het menselijk oog niet te zien, en op de dag der vergelding zal ze duidelijk blijken, want de sluier, die nu het oog bedekt, zal dan weggenomen worden, zoals de Koran zegt: 'Gij waart daaromtrent achteloos, maar nu hebben Wij uw sluier van u afgenomen; derhalve is uw gezicht heden scherp'(50: 22).
God zegt in 'De Opening' (Al-Fatihah) dat Hij de Weldadige n de Genadige is. En in 40: 30 heeft Hij geopenbaard:
'En welke bezoeking u ook overkomt, ze is wegens datgene, wat uw handen hebben gedaan, en Hij vergeeft de meeste van uw fouten'.

Tot slot
Uit hoofdstuk 40. Geloofde, Glorierijke God! De openbaring van het Boek is van Hem, de Machtige, de Wetende. De Vergever der zonden en de Aannemer van berouw, maar gestreng in het straffen; er is geen god buiten Hem; tot Hem is de uiteindelijke komst. O Heer! U omvat elk ding in genade en kennis; schenk degenen die zich tot U wenden en Uw weg volgen, bescherming en bevrijd hen van de kastijding der hel.
 
Pagina afdrukken Pagina afdrukken