Weest vriendelijk en barmhartig jegens de schepselen Gods. Laat uw tong geen kwaad van hen spreken, noch uw handen hen verwonden. Verdrukt hen niet, maar doet uw best om hun goed te doen. Spreekt geen trotse en ijdele taal tot wie dan ook, al is hij uw ondergeschikte of dienaar. Beledigt niemand, ook niet degene, die u beledigt. Wandelt op aarde in zachtmoedigheid en nederigheid en hebt medelijden met uw medemensen, opdat gij door God moogt aangenomen worden.


Er zijn velen, die uiterlijk zachtmoedigheid tonen, maar zij zijn innerlijk als roofzuchtige wolven. Er zijn velen, die er keurig uitzien, maar zij hebben de inborst van een slang.

God kan geen genoegen met u nemen, voordat uw hart met uw tong overeenstemt. Als gij een hoge positie bekleedt, beroemt u niet op uw grootheid en ziet niet neer op de minder welgestelden, maar Zijt barmhartig jegens hen. Als gij geleerd zijt, gaat niet prat op uw geleerdheid en veracht niet de onwetenden met ijdelheid maar geeft hun een woord van vriendelijke raad. Als gij rijk zijt, beroemt u niet op uw rijkdommen en gedraagt u niet trots jegens de armen, maar dient en helpt hen. Mijdt de paden, die naar vernietiging leiden.


Gij kunt uzelven niet door schijnheiligheid redden, want uw Heer ziet de binnenste geheimen van uw hart. Kunt gij Hem dan bedriegen? Staat daarom oprecht voor Hem. Loutert uw harten van alle onzuiverheid. Als gij wilt, dat God in de hemel behagen in u stelt, weest dan eensgezind onder elkander als tweelingbroeders. De grootste onder u is hij, die de overtredingen van zijn broeder vergeeft. Wee degene, die niet vergeeft en in wraak volhardt. Zo iemand heeft geen deel in mij. Toont vriendelijkheid jegens uw bedienden, uw vrouwen en uw arme broeders, opdat u genade in de hemel geschonken worde. Het is u niet verboden, geneesmiddelen aan te wenden, of tot een vorm van geneeskundige behandeling over te gaan, maar het is u wel verboden, om hierin uw volle vertrouwen te leggen, want niets zal gescheiden, dan hetgeen God wil.

Gij kunt niet als mijn volgelingen in de hemel erkend worden, voordat uw voetstappen het pad van oprechtheid betreden. Zegt uw vijf dagelijkse gebeden met uw gehele hart, u voor God vernederend en Hem zodanig vrezend, alsof gij Hem inderdaad ziet. Houdt u getrouwelijk aan het vasten om Gods wil. Geeft aalmoezen aan de armen zoals de heilige Koran dat voorschrijft. Als de bedevaart naar Mekka voor u verplichtend is geworden en geen hinderpalen u in de weg staan, moet gij die ondernemen.

Doet goed, opdat gij er plezier in moogt krijgen en verzaakt het kwade, opdat gij het moogt haten. Weest er van verzekerd, dat oprechtheid de wortel van alle goedheid is, als de wortel niet is uitgedroogd, dan zal de daad welig tieren.
God Almachtig beveelt in de H. Koran om rechtvaardig te handelen, dat betekent: goed voorgoed; en voorts om goed te doen, zelfs jegens hen, die jegens u geen goed gedaan hebben; en tenslotte, om goed te doen jegens uw medewezens met de vriendelijkheid van een bloedverwant, bijvoorbeeld met de vriendelijkheid van een moeder jegens haar kind.

Hij, die het liegen en bedriegen niet verzaakt, behoort niet tot mijn volgelingen. Hij, die zijn ouders niet eerbiedigt hen niet gehoorzaamt in dat wat juist en niet in tegenspraak met de heilige Koran is of zich niet bekommert hen tot het uiterste te dienen, behoort niet tot mijn volgelingen. Hij, die niet vriendelijk en teder jegens zijn vrouw en haar familieleden handelt, behoort niet tot mijn volgelingen. Hij, die zijn buurman het allerbeste dat in zijn macht ligt weigert, behoort niet tot mijn volgelingen.

God verlangt van u, dat gij gelooft, dat er één God is, en dat Mohammed (mogen vrede en Gods zegeningen op hem rusten) Zijn profeet is, het zegel der profeten en de grootste onder alle profeten. Geen profeet kan na hem opstaan, die geestelijk in zijn kleding is gehuld. Daarom breekt hij, die in zijn meester opgaat het zegel van de profetie niet.
Pagina afdrukken Pagina afdrukken