De Ahmadiyya Beweging

De Ahmadiyya Beweging streeft naar een Rationele Islam

Islam betekent oorspronkelijk trouw aan het woord van God, maar tegenwoordig wordt het heilige Boek naar de achtergrond verbannen en de moslims zoeken leiding uit wetboeken welke honderden jaren later ongetwijfeld door geleerden samengesteld werden, maar die slechts beantwoorden aan de behoeften van die dag en niet voor alle eeuwen bedoeld waren.

De dienst die deze grote mannen in hun tijd aan de zaak van de Islam bewezen wordt nu misbruikt als een hinderpaal in de weg van de vooruitgang van de Islam.

De heilige Koran werd geopenbaard om in alle eeuwen aan de mensen te beantwoorden. En de deur om zijn inhoud te begrijpen en om daar uit wetten af te leiden, teneinde aan nieuwe behoeften van de komende eeuwen te kunnen beantwoorden, werd nimmer voor de mensen gesloten. Inderdaad het sluiten van die deur betekend praktisch het over brengen van de getrouwheid aan het woords Gods naar de door de mens gemaakte wetten het zetten van mensen op de toorn van goddelijkheid.

Het is aan de slaafse houding over de grote geleerde mannen toe te schrijven, dat moslims priester zich tegenwoordig verzoent heeft met het christelijk denkbeeld, dat ere in het rijk van de Godsdienst geen sprake van rede moet zijn, dat de rede geen plaats in den godsdienst heeft. Nu zo een idee in de geest van de Islam niet alleen vreemd is, maar ook daarmee zeer onbestaanbaar. Sedert zijn geboorte beroept de Islam zich vrijelijk op de rede, en de heilige koran verwijt de mens herhaaldelijk er van te hebben gebruikt.

"Waarom denkt ge niet, waarom overweegt niet, waarom denkt ge niet na. Dit is het herhaaldelijk voorkomende refrein van vermaning. De heilige profeet zelfs moedigde zijn vrienden aan om hun verstandelijke vermogen de vrije loop te laten en zij waren zich ten volle bewust van de Grote gave der rede, die God hen geschonken had en die Hij hen vergund had te gebruiken. , zowel in de wereldse als in godsdienstige zaken.

Doch het heersende denkbeeld in de moslim wereld van heden is, dat wij in alle godienstige zaken de redenering van deze of dien grote man als beslissend moeten aanvaarden en het gevolg is dat de moslims die eens de wereld in zake grote denkbeelden leiden thans in verachtelijke toestand van geestelijke slavernij leven, en hun geestelijke vermogen zijn helemaal niet tot volle, ontwikkeling gekomen, zij zijn nagenoeg dood.

Terug naar de heilige Koran;
wat is het beleid de Ahmadiyya Beweging;
terug naar de zuivere Islam van de heilige profeet en zijn vrienden, terug naar het vrije gebruik der rede en naar een vrije interpretatie van de heilige Boek, in het licht dat nieuwe toestanden en de wereld tot stand hebben gebracht;
terug naar de vrijheid die onze grote en geleerden voorvaders genoten.
Pagina afdrukkenPagina afdrukken