Aardedag 2002

Zorg voor uw milieu!

Een oproep vanuit de Islam

De Ware Tijd, zaterdag 20 april 2002

"God is Hij, Die de hemelen en de aarde schiep en water uit de wolken nederzond, (en) dan daarmee vruchten voortbracht als een onderhoud voor u, en Hij heeft u de schepen dienstbaar gemaakt, opdat zij hun loop op Zijn bevel op de zee zouden vervolgen, en Hij heeft u de rivieren dienstbaar gemaakt. En Hij heeft u de zon en de maan dienstbaar gemaakt, die hun loopbanen volgen, en Hij heeft u de nacht en de dag dienstbaar gemaakt. En Hij geeft u van al wat u Hem vraagt; en indien u God’s gunsten telt, zult u ze niet kunnen tellen; waarlijk, de mens is zeer onrechtvaardig, zeer ondankbaar." (Koran 14:32-34)

"En Hij (God) is het, Die de zee dienstbaar heeft gemaakt, opdat u er vers vlees uit zult eten." (Koran 16:14).

"Waarlijk, Wij (God) hebben de hemelen en de aarde en de bergen het (hun) toevertrouwde gegeven, maar zij hebben geweigerd er ontrouw aan te zijn en hebben daarvoor gevreesd, en de mens heeft zich ontrouw daartoe gewend; waarlijk, hij is onrechtvaardig, onwetend." (Koran 33:72)

"Verderf is te land en ter zee verschenen, ter oorzake van wat de handen der mensen hebben gewrocht." (Koran 30:41).

Op 22 april a.s. is het weer Aardedag. Een moment om stil te staan bij onze aarde, en vooral bij het voortbestaan van deze planeet als het gaat om ons leefmilieu.

De Heilige Koran leert ons dat de mens moet bidden om het goede te bereiken in dit leven en in het hiernamaals[1]. De mens moet echter, naast het bidden, zelf arbeiden voor het bereiken van dit goede; zo staat er vermeld dat God de toestand van de mens niet zal veranderen, totdat hij/zij daar zelf aan gaat werken[2]. Verder lezen wij dat al het geschapene ten dienste van de mens is gemaakt[3] en dat aan de mens de zorg voor deze schepping is toevertrouwd[4].

Hieruit vloeit dus voort dat het de plicht van de mens is om datgene, wat hem is toevertrouwd, in goede staat te behouden. Hij zal daar zelf aan moeten werken, slechts dan zal de zegen van God op hem rusten om zodoende de gestelde doelen te bereiken.

De Koran vermeldt in de hierboven aangehaalde verzen dat de mens zeer onrechtvaardig en ondankbaar is voor hetgeen hem is geschonken, en dat hij zich ontrouw heeft gewend tot hetgeen hem werd toevertrouwd. Het vers 30:41 duidt op vroegere volkeren, die zich niet naar behoren tegenover de Schepper gedroegen en bijgevolg vernietigd werden; het ‘verderf’ was het gevolg van ’s mensen handelen. Hoezeer zien we niet de waarheid hiervan in onze tijd, als we nagaan welk een roofbouw de mens op de aarde pleegt zonder rekening te houden met de huidige en komende generaties, slechts uit egoïsme en hebzucht! Als deze trend zich voortzet, zal de aarde zich binnen 30 jaren niet meer kunnen handhaven tegen deze agressie van de mens. In het huidige tempo zullen binnen 50 jaren olie, steenkool, bauxiet, zink, fosfaat en chroom volledig uitgeput zijn. In de afgelopen 30 jaren is de helft van de bestaande bossen vernietigd. De immense waterreservoirs die de natuur in miljoenen jaren heeft opgebouwd, heeft de mens in slechts één eeuw nagenoeg vernietigd. De gevolgen van dit, bijna als misdadig aan te duiden, gedrag van de mens tegenover het milieu komt tot uitdrukking in verschillende krantenberichten die ons de afgelopen jaren hebben bereikt, zoals: "Koraalrif voor kust Belize door warm water verdwenen"; "Steeds minder ijs in zee rond

Noordpool", "Laatste blauwe vinvissen in gevaar door smelten poolijs", "Negatieve gevolgen klimaatsverandering treffen Suriname ook", "Spectaculaire groei afval", "Opwarming aarde merkbaar", "Gat in ozonlaag zo groot als Noord-Amerika", enz. enz. "Verderf is te land en ter zee verschenen, ter oorzake van wat de handen der mensen hebben gewrocht!"

Zoals reeds gezegd, is de zorg voor de aarde aan de mens toevertrouwd en zal die er dan ook voor moeten zorgen dat alles in goede staat behouden blijft, al was het alleen maar uit dankbaarheid jegens de Schepper. Er zijn echter ook andere redenen om aan milieubehoud te werken, namelijk iets doorgeven aan onze nakomelingen, waar zij wat aan hebben. Deze noodzaak tot "lange-termijn planning" blijkt heel mooi uit een gezegde van de profeet Mohammed:

"Als een moslim een boom plant of zaden zaait, en een vogel, mens of dier eet ervan, wordt dat als een daad van liefdadigheid beschouwd". Er is uiteraard ook sprake van liefdadigheid wanneer aan iemand eenvoudigweg een bordje eten wordt gegeven, maar daarnaast kan ook iedere daad, waarmee ervoor wordt gezorgd dat anderen in de toekomst goed voedsel (of andere goed zaken) hebben, als liefdadigheid worden beschouwd. En goed voedsel begint bij een goed milieu (zee en land), vandaar dat het werken aan milieubehoud, ten behoeve van onszelf en de rest van de mensheid, zeker de zegeningen van de Almachtige zal opleveren.

Verder kent de Islam ook het begrip ‘sadaqa djaria’, ofwel ‘blijvende liefdadigheid’, hetgeen inhoudt dat de mens beloond zal worden voor de goede daden die hij gedurende zijn leven verricht, zolang de gevolgen van die daden merkbaar zijn, zelfs na zijn of haar overlijden. Indien dus door onze inspanning aan de ontwrichting van het milieu een halt wordt toegeroepen, en navolgende generaties daardoor van een goed milieu zullen mogen profiteren, zullen wij daarvoor zeker de zegeningen ontvangen.

Hieronder enkele voorbeelden, hoe wij ervoor kunnen zorgen dat het milieu niet onnodig wordt belast.

Huis en tuin

- Gebruik spaarlampen in plaats van gloeilampen. Spaarlampen gaan langer mee en verbruiken tot 80 procent minder energie.

- Gebruik wasdroger en vaatwasmachine alleen indien uiterst noodzakelijk. Een vaatwasmachine verbruikt ruim tweemaal meer energie dan een televisie!

- Neem, als u gaat winkelen, een eigen boodschappentas mee. Zo hoeft u niet iedere keer een nieuwe plastic zak te gebruiken.

- Probeer zoveel mogelijk te recyclen. Koop bijv. frisdranken in statiegeldflessen, en als u de zgn. PET-flessen gebruikt, gooi dan de lege flessen in een PET-recyclington.

- Gebruik spuitbussen alleen indien uiterst noodzakelijk. Deze bevatten over het algemeen CFK’s, dat zijn gassen die een negatieve invloed hebben op de ozonlaag (wel zijn er tegenwoordig ook CFK-vrije spuitbussen; staat op de verpakking vermeld).

- Gebruik bestrijdingsmiddelen (gramoxone e.d.) alleen indien uiterst noodzakelijk. Tjap, houwer en schoffel zijn ook effectief en het gebruik hiervan is ook nog eens bevorderlijk voor de gezondheid.

Werk en school

- Kopieer en print dubbelzijdig in plaats van enkelzijdig. Dit scheelt al 50% in uw papierverbruik!

- Vrijwel alle printers hebben een ‘economy’ stand. Schakel die in; de kwaliteit is over het algemeen niet merkbaar minder dan bij de ‘normale’ stand.

- De ‘marges’ verkleinen kan bij grote documenten al gauw enkele pagina’s voordeel opleveren bij het printen.

Auto

- Gebruik de airco alleen indien echt noodzakelijk. Aircogebruik verhoogt het brandstofverbruik met meer dan 10%.

- Probeer niet te hard op te trekken. Door hard optrekken wordt vele malen meer brandstof verbruikt!

- Probeer te anticiperen op het afremmen. Dus niet keihard rijden en kort vóór het rode verkeerslicht hard afremmen, maar ruim van tevoren het gaspedaal loslaten. Zo komt u er ook wel en het scheelt een hoop in brandstofverbruik en (rem)slijtage.

- Probeer, voorzover mogelijk, samen met anderen te rijden naar het werk, tijdens een uitstapje, enz. (carpooling).

- Maak bij het autowassen gebruik van een emmer, of een tuinslang met afsluitbaar mondstuk. Zo hoeft u het water niet continu te laten doorlopen.

- Maak er een sport van om met een volle tank zoveel mogelijk kilometers te maken, in plaats van met een zo groot mogelijke snelheid uw tank zo snel mogelijk te ledigen.

- Zorg ervoor dat de motor van uw auto altijd in goede conditie verkeert. Een slecht onderhouden motor zorgt voor nodeloze milieuvervuiling!

Laten wij met ons allen werken aan behoud van een goed leefmilieu, niet alleen voor onszelf, maar vooral voor onze (klein)kinderen. Daardoor verrichten wij een goede daad, waarvoor wij zeker de zegeningen van de Almachtige zullen ontvangen.

Denk bij alles wat u doet aan het volgende: WIJ HEBBEN DE AARDE IN BRUIKLEEN VAN ONZE KINDEREN.

Instituut voor Islamitische Studies en Publicaties

R. Ahmadali

Koranverwijzingen: [1] 2:201; [2] 13:11; [3] 14:32-34 e.a.; [4] 33:72.

Meer milieu-informatie en -tips: www. greenpeace.org; www.wnf.nl; www.wwf.org; www.ecoteam.nl; www.milieucentraal.nl; www.hetnieuwerijden.nl; http://moeslim.8m.net/milieu.

Pagina afdrukkenPagina afdrukken