Bijdrage: S. Mohamedhoessein

Imam A.A.I.I.-Amsterdam


Inleiding

Hetgeen de mensen altijd bezig heeft gehouden is goddienst. Er zijn vele profeten gekomen en er zijn vele boeken geopenbaard.

Volgens een overlevering heeft profeet Mohammed (v.z.m.h.) gezegd dat de wereld in totaal 124.000 profeten heeft gekend. Hieruit kunnen wij opmaken dat de wereld niet ongeveer vier duizend jaar oud is zoals men uit de Bijbel dat opmaakt, maar veel en veel ouder.

Mensen hebben altijd om mirakels gevraagd ter bevestiging van de waarheid. De buitengewone gebeurtenissen of situaties die wij mirakels noemen, hebben velen naar de waarheid geleid.

Mirakels zijn gebeurtenissen die niet door mensen gerealiseerd kunnen worden. God leert ons in de heilige Koran dat mirakels Zijn werk is, en dat het geen gebeurtenissen zijn, die door de kracht van de profeten tot stand kwam. Dit verklaart waarom de mensen vroegen: "Laat God een teken geven".

Men vroeg aan profeet Mohammed (v.z.m.h.) wat zijn mirakel was, hij antwoordde hierop:"….kalamoellah…"(het woord van Allah).

De profeet had meer mirakels gekregen, maar de grootste ervan is de heilige Koran. De Koran spreekt over buitengewone situaties, waarheden die door mensen als buitengewoon worden beschouwd en als bewijs van de waarheid dienen. Zoals het splijten van de zee een feit werd, zo worden de woorden in de heilige Koran vandaag de dag ook bevestigd door feiten.

Beschermend dak

"..En wij hebben de hemel gemaakt tot een welbeschermend dak: niettemin wenden zij zich af van deze tekenen (H.K. 21:32)

Als wij met een ruimteschip een kijkje konden nemen in ons zonnestelsel, zouden wij het angstaanjagende beeld zien van een reuzebal van vuur, die van binnen 15 miljoen graden heet is en vlakbij onze planeet staat. Het is meer dan een miljoen keer groter dan onze planeet: de aarde is slechts een kleine stip bij deze gigantisch grote vuurbal.

De vuurbal(zon) hoeft maar even ietsje dichterbij te komen en de helft van de wereld zou gelijk verschroeid worden.

Soebhanallah, het is een logisch gevolg om bij jezelf af te vragen:"Wie heeft het zo geregeld dat deze verschrikkelijk grote bol van vuur ons niet verbrandt, wie heeft de aarde op haar juiste plaatst gezet?"

Alleen het gedrag en de plaats van de aarde is niet genoeg ondanks alles ook nog gevaarlijke stralingen, die zeer ernstige situaties kunnen veroorzaken, zoals huidkanker, grauwe staar (een belangrijke oorzaak van blindheid) en zelfs de dood.

Atmosfeer

We worden tegen alle gevaarlijke stralingen en de uit ruimte vallende meteorieten en energieën beschermd door de atmosfeer. De atmosfeer is werkelijk als een dak boven ons hoofd. Dit feit was ruim 14 eeuwen terug al vermeld in de heilige Koran:

"….en Wij hebben de hemel gemaakt tot een welbeschermend dak…(H.K. 21:32)

Dit vers en andere dergelijke verzen zijn bewijzen van de waarheid, geen mens kon 14 eeuwen terug geweten hebben, dat de hemel boven ons een beschermende functie vervult.

Auroro

Dit is een laag waarin soms gloeiende, gekleurde lichten zichtbaar zijn in de hemel boven de noord- en zuidpool. Het is afkomstig van deeltjes van de zon, die in deze bovenste laag terechtkomen en gaan gloeien.

Thermosfeer

In deze laag worden meteorieten waarvan jaarlijks miljoenen naar de aarde vallen, verbrandt en verpulverd.

Stofgordel

Dit is een laag van stofdeeltjes die gevormd zijn uit versplinterende meteorieten.

Stratosfeer

Deze laag reikt tot 50 km boven de aarde en vervult een belangrijke taak bij het uitfilteren van de ultraviolet stralingen uit het zonlicht.

Ozonlaag

Deze laag bevat ozon die de meeste ultraviolette straling opneemt voor zij de aarde bereikt.

Troposfeer

Deze laag bevat de lucht die wij inademen. Met de buitenste lagen werkt zij als schild tegen deeltjes en stralingen.

De Atmosfeer, houdt ook 's nachts een bepaalde hoeveelheid warmte vast, die de aarde nodig heeft voor alle leefprocessen.

..en hebben Wij de nacht niet als een mantel gemaakt (H.K. 78:10)

Dit is heel belangrijk voor alle leefprocessen, want bij een hoge tempratuur zouden organische moleculen uiteenvallen en als gevolg het leven onmogelijk maken. Als Allah de beschermende functie in de hemel zou opheffen en de meteorieten ons beginnen te bombarderen, zouden we veel beter begrijpen wat Allah al 14 eeuwen lang bedoelt met het beschermende dak, in de heilige Koran.

We weten nu al te goed wat de atmosfeer voor ons betekent, want momenteel wordt de hele wereld bedreigd door de gevaarlijke ultraviolet stralingen.

..en Wij hebben de hemel gemaakt tot een welbeschermend dak….(21:32)

Nu een gedeelte van de beschermende functie van de atmosfeer is aangetast, zijn de gevolgen ervan een last boven het hoofd van de mensen geworden. De heilige Koran heeft al 14 eeuwen de waarheid gesproken. De woorden in de heilige Koran zijn vandaag de dag een feit. Evenzo zal straks de dag des oordeels, het paradijs en de hel ook een feit worden. Alles in de Koran is waarheid.

Hoe meer de tijd verstrijkt, des te duidelijker de bedreiging wordt. Hoe groter het gat in de ozonlaag wordt, des te erger de situatie zal worden. Door het uitstoot van CFK's is het de mens gelukt om een gat in de ozonlaag te maken.

De hele wereld wordt momenteel bedreigd door het gevaar van de gevaarlijke ultraviolette stralingen. Deze zal niet alleen voor het menselijk lichaam gevolgen hebben, maar voor al voor het leven op aarde. Er zal schade optreden aan gewassen en aan planten en bomen, die de basis vormen van de voedselketens, die het leven op aarde ondersteunen.

Aldus zal er een bedreiging voor de wereld voedselvoorziening ontstaan. Op zee zal als het plankton sterft, de visstand verloren gaan; de zeeën zullen sterven, waardoor een belangrijke bron van menselijke voedsel verdwijnt. Hoe meer de tijd verstrijkt des te meer we aan de woorden in de heilige Koran zullen denken.

Wil de ozonlaag overleven, dan zullen - aldus veel wetenschappers - de landen overeen moeten komen, hun CFK-produktie tegen de eeuwwisseling tot nul terug te brengen. Als we de ozonlaag willen houden, zullen wij in de toekomst alle ozon vernietigers definitief een halt moeten toeroepen.

Zoals de beschermende functie van de atmosfeer ons nu glashelder is geworden, zo zal ook de hel een feit worden! Dit is een van de redenen waarom God tekenen geeft in de heilige Koran:"..de toekomst van de mens in dit leven en het komende is ermee gemoeid".

Toch zullen er mensen zijn die zich afwenden van Gods tekenen en zeggen:"waarom is er een gat ontstaan in de ozonlaag, heeft God 'het beschermende dak' niet goed genoeg gemaakt?"

God heeft het goed genoeg gemaakt, het verderf dat wij op aarde zaaien kunnen wij God niet verwijten.

Gods antwoordt op deze vragen in het beste:

"..verderf is gekomen over land en zee door hetgeen de handen der mensen hebben gewrocht, zodat Hij hun een gedeelte van hun daden zou doen smaken, opdat zij zich bekeren (H.K. 30:41).

Pagina afdrukken Pagina afdrukken