DE GROOTSTE ZEGEN VAN ALLAH RUST OP DE MENSHEID

door: Hadji  Jan Nanhaykhan

"O mensen!

Aanbidt uw Heer, die u en degenen, die voor u waren schiep, opdat gij behouden zult worden".

 "Die voor u de aarde tot een rustplaats en de hemel tot een gebouw heeft gemaakt, en die regen uit de wolken deed neerkomen en dan daarmede vruchten voortbrengt als levensonderhoud voor u; plaats derhalve geen gelijkenis naast Allah, terwijl gij het weet".

"En indien gij in twijfel verkeert omtrent datgene wat Wij aan onze dienaar hebben geopenbaard, brengt dan een hoofdstuk voort dat daaraan gelijk is, en roep uw helpers buiten Allah aan, indien gij waarheidlievend bent." (H.K.2:21-23 )

Uit het eerste woord blijkt al heel duidelijk dat Allah Soebhaan we Tala zich richt tot het gehele mensdom:

JA-AI-JO-HANNAAS, (ai logho) of dat het nu iemand zwart of blank in het oosten betreft of in het westen woonachtig is, of nu een moslim, hindu, sikh of een jood is.

Een ieder wordt aangesproken. Het is niet gericht tot een bepaalde groep, ras, godsdienst, sekte of persoon.

Integendeel, Allah zegt mensen van de gehele wereld". En de moslims in de Heilige Koran worden met de woorden

JA-AI-JO-HALLEZIENA AAMENOE aangesproken en degenen die voor de Islam waren met "JA AHLAL KIE-TAAB".

En in dit vers wordt ook de nadruk gelegd op, "GEHELE MENSDOM".

U moet weten dat Allah te Barak we Tala Heer en Meester is van de hemel en de aarde. Het is Allah Soebhaan we Tala die over alles regeert.

Het leven is de grootste rijkdom dat men kan hebben en Allah zegt: WE GELEKE KOELLE SJAI-IEN "Hij heeft alles geschapen", ook aan ons het leven geschonken. Het is een feit dat het leven van onschatbare waarde is.

De hemel en aarde en alles wat daarop is, is ten goede van ons. Als wij naar de hemel kijken dan zal de schoonheid daarvan u doen denken en u zult er kennis van hebben.

De heilige Koran zegt:

Ik heb u allen in een huis laten wonen, waarbij er overdag een lichtpunt is, waarvan de stralen ten dienste het gehele mensdom is en voor u nacht heeft gemaakt opdat gij daarin kunt rusten en niet voor alleen een persoon of groep, maar voor alle werelddelen.

Het blijkt nu dat het gehele mensdom Allah’s kinderen en familie zijn, die Hij in een huis heeft laten wonen, zoals het volgende vers zegt:

KAANAN-NAASO OEMME-TAUW-WAHIEDAH Sab logh ik-hie djemaa-jat hai. (H.K.2:213 )

Alle mensen zijn samen één vereniging één Djemaat.

De Heilige Profeet heeft gezegd dat alle levens op deze wereld kinderen van Allah Soebhaan we Tala zijn en heeft de aarde als vloer en de hemel als dak gemaakt voor zijn kinderen.

Het leven is belangrijker deel gebaseerd op water. Alle soorten planten, vogels, dieren noemen maar op zijn afhankelijk van water en uw rijkdom wordt daardoor ook vergroot.

Door het leven te schenken heeft Allah de mens de grootste zegen gegeven. Waar Allah voor het voortbestaan van de mensheid heeft gezorgd (lichamelijk). Hij heeft ook voor het geestelijke welzijn gezorgd en daarom heeft Hij bij ieder volk dus voor een ieder mens een Profeet doen verschijnen om de mensen geestelijk op te voeden.

Allah zegt verder: LE-ALLEKOEM TATTEKOEN d.w.z. U moet vrees hebben in uw hart voor Allah.

Uw hart moet schoon zijn; u moet zich inzetten voor het welzijn van alles wat Allah geschapen heeft en zoals het woord Islam ook betekent, want Islam betekent verzoening, vrede en welzijn.

U moet een leven leiden dat erop gericht is om een volmaakte persoon te worden. Zoals u gewoon bent, netjes gekleed en met schoon hart met uw gezin, zo moet u zich ook opstellen tegenover de schepper tegenover Allah Soebhaan we Tala.

De grootste schoonheid is een schoon hart. Het hart is eigenlijk het centrum van alle goed en kwaad. Indien u van alle kwaad bevrijd bent, dan zal er altijd alleen het goede in u overblijven.

Mensen zijn in bepaalde opzichten de gevoeligste schepselen van Allah Soebhaan we Tala.

Een enkel woord is in staat ze gelukkig te maken en tegelijkertijd droevig te stemmen. Een enkele zin kan ze provoceren en voor weinig woorden kunnen ze zich gewonnen geven.

De woorden die wij uiten, kunnen een verwoestende uitwerking hebben. Ze kunnen een opstand veroorzaken.

Ze kunnen leiden tot bloedige gevechten.

Woorden vormen steeds de grootste bron waaruit men put bij het uiten van liefde of genegenheid. Binnen enkele seconden kunnen woorden de vlammen van de hartstocht doven. Alles hangt af van de wijze waarop wij woorden gebruiken.

Daarom legt de Islam grote nadruk op het zorgvuldig gebruik van woorden. Feitelijk is goed gedrag of een goede houding in belangrijke mate afhankelijk van behoorlijk woordgebruik, aangevuld met goede daden.

Sprekend over goed zijn maakt onze heilige profeet Mohammed Moestefa s.a.w., het volgende onderscheid:

1. De rechten ten opzichte van Allah Soebhaan we Tala, of datgene wat Allah van ons verlangt.

2. De rechten ten opzichte van de medemens.

Onder deze voorwaarden wordt de mensen duidelijk gemaakt wat zijn de middelen die onze dichter bij Allah Soebhaan we Tala brengt.

Dat omvat het Gebed, het Vasten, de Bedevaart, de Armenbelasting en het Offer.

Deze verplichtingen legt onze Schepper ons op.

Allah is de Almachtige en Schepper van de lotsbestemming van de mens. Hij heeft de mens overladen met ontelbare weldaden. Daarom dient de mens Hem te bedanken zoals het moet.

Allah Soebhaan we Tala zegt:

"Aur djo kooi niemat toemhaari paas hai so Allah Tala kie teraf si hai".

En alles wat wij vandaag hebben of zijn hebben we te danken aan Allah en op de tweede plaats de ouders.

Wij lezen in de Heilige Koran: WE MAA BI-KOEM MAN NIE’METIEN FE-MIENAL-LAAHI SOEMMA IEZA

En welke gunst u het ook geschonken is, door wie het ook mag zijn komt van Allah Soebhaan we Tala. (H.K: 16:53)

Ergens anders staat dat:

WE IEN TE-OEDDOE NIEME-TALLAAHI LAA NOEH-SOEHAA, IENNAL LAAHA LEGE-FOER-ROER-RE-HIEM.

"En indien gij de weldaden van Allah optelt, kunt gij die niet tellen. Allah is waarlijk vergevend en barmhartig". (H.K. 16:18)

Een Moslim moet vrees en eerbied hebben voor zijn Schepper en alles nalaten wat verboden is.

Hier worden de mensen opgevoed tot het respecteren van elkaars rechten. Zonen en dochters wordt gevraagd rekening te houden met de rechten van hun ouders. Van een echtgenote of echtgenoot wordt verondersteld, dat zij elkaar gehoorzamen en respecteren. Evenzo hebben buren hun rechten die gerespecteerd dienen te worden.

De voornaamste taak van ouders is om hun kinderen een goede opvoeding te geven.

Indien mensen die in dezelfde buurt wonen elkaar niet kennen en zich niet om elkaar problemen bekommeren, dan kan deze situatie slechts leiden tot een toename van problemen.

De Islam pleit voor een vreedzaam en harmonieus leefklimaat binnen iedere gemeenschap.

De Islam eist van de gelovigen dat zij in de buurt waarin zij wonen, meewerken aan het scheppen van een hartelijke sfeer tussen de buren. Zij die bij elkaar wonen, moeten profiteren van de mogelijkheden die Allah Soebhaan we Tala, ze biedt om als broeders en zusters te leven.

De Heilige Koran zegt over de buren:

"En aanbidt Allah en verenig niets met Hem. En handelt goed jegens de ouders en nabestaanden en de wezen en de behoeftige en de nabestaanden, de buren en vreemdelingen en de reizigers, en Allah heeft de hoogmoedige en de opscheppers niet lief". (H.K. 4:36)

Volgens de Heilige Koran zijn er drie soorten buren, t.w.:

a) Naaste buren: personen die naast elkaar in aangrenzende huizen wonen.
b) Verre buren: personen die in dezelfde plaats (stad, wijk, dorp) wonen
c) Collega's / reisgenoten: personen die in hetzelfde kantoor of dezelfde werkplaats werken of in dezelfde klas zitten of met hetzelfde vervoermiddel reizen

 

Pagina afdrukkenPagina afdrukken