Het vasten in de maand Ramadan is de derde belangrijke pilaar van de Islam. De Heilige Koran heeft dit niet alleen beschreven, dat je in de maand Ramadan moet vasten, maar heeft ook de wijze van naleving van deze wet uiteengezet; het heeft ook de belangrijkheid en de zegeningen ervan duidelijk gemaakt. De Heilige Koran heeft 3 belangen en zegeningen van de maand Ramadan uiteengezet. n.l.

DE ZEGENINGEN VAN DE MAAND RAMADAN

Om deze zegeningen heeft De Heilige Profeet deze maand als de maand van Allah betiteld en het is ook tot de belangrijkste aller maanden uitgeroepen. Het belang van Ramadan volgens de Heilige Koran.
Waarom de maand ramadan zo belangrijk is?
Zoals ik reeds al zei:
1. De openbaring van de Heilige Koran
2. De zegenrijke nacht.
3. De vasten plicht.

1. De openbaring van de Heilige Koran.

De maand Ramadan is de maand waarin de Heilige Koran werd neder gezonden, welke de leidraad vormt voor de gehele mensheid en die de rechte weg aangeeft en een onderscheid maakt tussen de waarheid en de valsheid.
SJAHROE REMEZAANAL-LEZIE OENZILA FIE-HIEL-QOER-AANO HOEDAL-LIEN-NAA-SI WE BAI- JI -NAATIEM - MIENAL - HOE-DAA WAL-FOERKAAN. (2:185)

De maand Ramadan is die, waarin de Heilige Koran geopenbaard werd, en leiding voor alle mensen en duidelijke bewijzen van de leiding en de onderscheiding. Wie onder u deze maand aanwezig is, laat hem daarin vasten. Maar wie onder u ziek of op reis is, zal dan een aantal andere dagen die men gemist heeft vasten. Allah wenst gemak voor u en geen ongemak, en opdat gij het aantal zult voltooien en opdat gij Allah's grootheid zult preizen, omdat Hij u terecht heeft geleid en opdat gij dankbaar zult zijn. De maand Ramadan is die, waarin de Heilige Koran als richtsnoer voor de mensen werd nedergezonden en als duidelijke bewijzen van leiding en onderscheid.

De openbaring van het heilige Boek en aller belangrijkste de leiding van Allah niet zou hebben, zou deze wereld ondanks het licht van de zon, maan en sterren, in duisternis zijn gehuld. Ondanks alle schoonheid zou de schepping toch niet tot zijn recht zijn gekomen. Het zou namelijk onvolmaakt en zonder een doel zijn. De mensheid zou in ongeloof afgoderij en zonder gehuld erger als de wilde dieren zijn. De Heilige Koran is de enige lichtgevende bron van leiding op deze aarde. Zij die hiervan verstoken zijn, zijn werkelijk in alle leiding en zegen verstoken.

2. LAI-LA-TOEL KADR:

Over de Lai-La-Toel Kadr is in De Heilige Koran heel duidelijk beschreven, dat het in één deze nachten werd geopenbaard. En zoals wij lezen zegt de Heilige Koran in de nacht van Lai-La-Toel Kadr geopenbaard. Wat is Lai-La-Toel Kadr: de Lai-La-Toel Kadr is beter dan 1000 maanden. Hierin dalen de engelen en Gabriël op aarde met toestemming van hun Heer n.l. Allah neder met de vredes boodschap tot het aanbreken van de ochtend. Zoals in de Heilige Koran staat:

IENNA ANZALNAAHO FIE LAILETIEL KADRI, WE MAA ADRAAKA MAA LAILETOEL KADRI, LAI-LETOEL KAD-RI GAIROEM-MIEN ALFIE-SJAHAR. TENAZ-ZELOEL MELAA-I-KETO WAR ROE-HO FIE-HAA BI-IEZNI RABBI-HIEM MIEN KOELLI AMR. SE-LAAMOEN HIE-JA HATTAA MAT-LE-IEL-FADJR.

Waarlijk, Wij hebben dien in de grootse nacht geopenbaard. En wat zal u doen begrijpen, wat de grootste nacht is? De grootse nacht is beter dan duizend maanden. De engelen en de inspiratie dalen daarin, met het verlof van hun Heer, voor iedere zaak neder. Vrede! Die duurt tot het aanbreken van de ochtend.

Hieruit vloeit voort, dat de Lai-La-Toel Kadr één van de nachten van de maand Ramadan moet zijn. In de Hadith staat: "Hierin is één nacht dat beter is dan 1000 maanden". En volgens de overlevering van Hazrat Aisja heeft de Heilige Profeet gezegd: "U moet de Lailetoel Kadr in de oneven nachten van de laatste 10 dagen in de maand Ramadan zoeken.

3. DE VASTENPLICHT

Allah heeft voor zo’n belangrijke plichtspleging de maand Ramadan gekozen, opdat de Moslim deze hele maand zullen vasten De Heilige Koran zegt : FEMAN SJEHIEDA MIENKOEMOES-SJAHRE FAL-JE-SOEMHO. (2:185)

"Dus een ieder uwer, die in deze maand leeft is verplicht om deze gehele maand te vasten.

b) Het belang van de maand Ramadan volgens de Hadith. De Heilige Profeet heeft over het belang van de maand Ramadan het volgende gezegd: "Wanneer de eerste nacht van Ramadan aanbreekt, worden de satan en de Djien geketend de deuren van de hel gesloten voor de bescherming van de gelovigen.(Momiens). En alle deuren van de Hemel worden wage wijd opengezet voor de vastenden.

En de Heraut (de omroeper) van Allah, roept luidkeels "De zoekers naar het goede en zegenrijke, komt naar voren en o zoekers naar het slechte, blijft daar staan waar je bent". In de Hadith staat dat in de maand Ramadan heel veel zonden vergeven wordt van vele zondaars (Tarmizie). In een andere Hadies staat dit gebeurt elke nacht de gehele maand Ramadan door. (Termiezie). Ramadan is de belangrijkste maand van het jaar zoals beschreven is, is het eerste gedeelte hiervan is zegenrijk, het middelste gedeelte vergevingsrijk en het laatste gedeelte worden zondaars door tauba en doewa’s van de Moslims in de hel vergeven en bevrijd.

Een ieder, die in deze maand een niet verplichte goede daad verricht met de bedoeling om Allah te mogen behagen, zal een beloning ontvangen gelijk een verplichte daad van een andere maand. En iemand die een verplichte daad in deze maand verricht zal een 70 voudige beloning krijgen. (mieskaat Serief)

c) Het belang van Ramadan volgens de historie:

De geschiedenis is er getuige van, dat de eerste overwinning van de waarheid op de leugen (mekkaners) (De geschiedenis van Djangh-Badar) in deze maand plaats vond. Op deze dag was de 1ste overwinning van de waarheid waarbij leugens werd neergeslagen. Verder staat ook in de geschiedenis van het feit "FATTA MAKKA" de bevrijding van Mekka die ook in deze maand Ramadan plaats vond. Waarde Moslims u ziet het hoe belangrijk deze gebeurtenissen voor de Islam zijn n.l. :

1. De waarheid werd in deze maand nedergezonden.

2. De Heilige Koran behaalde haar eerste overwinning in deze maand.

3. De Islam bereikte de volledige overwinning (Fatta Makka) de bevrijding van Mekka gebeurde ook in dezelfde maand. Ramadan wordt in De Heilige Koran als Jaum-Al-Foerkaan betiteld. De maand Ramadan komt elk jaar terug om ons aan deze waarheden te herinneren.

De Sharia heeft in deze maand het vasten verplichtend gesteld en de nachtelijke gebeden en de recitatie van de Heilige Koran zeer hoog aangeprezen opdat de djiehaad (fiel nafs) in de harten der gelovigen levendig moge blijven en opdat zij ten minste één keer per jaar in de maand Ramadan de gehele Heilige Koran lezen of horen en hun verplichtingen t.o.v. van hun schepper mogen opfrissen. De openbaring van de Heilige Koran en het reciteren ervan alsmede het vasten is erop gericht om de Moslims ervan te overtuigen, dat zij hier op aarde leven om de Islam levendig te houden en het naar de overwinning te leiden en dat zij dit nooit en nimmer mogen vergeten.

DE BETEKENIS VAN HET VASTEN.

Vasten wordt in het Arabisch Saum of kejaam genoemd hetgeen betekent "het stoppen met iets- of iets nalaten". Volgens de Sharia betekent het zich van zonsopkomst tot zonsondergang onthouden van eten, drinken en seksuele behoefte. Het verplichtend stellen van vasten: Het vasten werd in de 18e maand na de Hidjra aan de Moslims verplichtend gesteld. Volgens de Heilige Koran:

JA AI-JO-HALLEZIENA AAMENOE KOTIBA ALAI-KOEMOES-SIE-JAAM. (2:183)

"O gij die gelooft het vasten is aan u voorgeschreven". Het vasten is verplicht, en iemand die dit ontkent is een kafier en degene die onder enige geldige reden niet vast is een grote zondaar.

Het belang van het vasten.

De Heilige Koran legt getuigenis af van het feit, dat het vasten in alle geopenbaarde godsdiensten was voorgeschreven en is elke oemmat is het als een verplichting voorgeschreven. In de Heilige Koran lezen we:

SIE-JAAMO KEMAA KOTIBA ALAL-LEZIENA MIEN KABLIKOEM

"Zoals het ook voorgeschreven was aan hen die voor u waren".

Dit is niet om een geschiedkundig feit te bevestigen, maar om te wijzen op het gewicht der waarachtigheid, dat het vasten geheel in overeenstemming is met de menselijke gesteldheid. Het is een middel om jouw hart te schonen. Meer nog het lijkt alsof het de gehele cyclus der verschoning zonder het vasten niet volmaakt is en geen enkel andere aanleiding zijn plaats kan innemen. Dit is de reden waarom dit door alle omgaande Profeten verplichtend werd voorgeschreven.

De Heilige Profeet heeft ter benadrukking van het belang ervan, het volgende gezegd: "Iemand die zonder enige reden, ziekte of zo nalaat één dag in de Ramadan niet te vasten, zal deze niet kunnen inhalen al vast hij zijn leven lang" (Aboe Dawoed)

Dat wil zeggen dat het vasten in de maand Ramadan zo belangrijk is, dat als iemand wetens en willens een dag nalaat te vasten dat hij dit nooit en te nimmer goed kan maken al vast hij zijn levenslang. Ja het kan wel het wettelijke verzuim vergoeden.

De bedoeling van het vasten.

De echte bedoeling van het vasten is om de Godvruchtigheid in de mens te kweken.

LE-ALLEKOEM TATTEKOEN. "Opdat gij Godvruchtig moge worden" (2:183)

"Takwa" of Godsvrucht in de naam van "die menselijke edelsteen" die alleen door de liefde en vrees van God verkregen kan worden. Door het vaste geloof in God en Zijn eigenschap van begenadiger en schenker van alle zegeningen en het dieper geloof dat God jou in alles helpt, wordt de liefde tot God geboren. En door het diepe geloof in zijn eigenschap van vergelder en bestraffer van de slechte daden wordt vrees voor God geboren. En deze twee gevoelens van liefde en vrees wordt TAKWA of Godsvruchtigheid genoemd. Het geen de mens leidt tot het verrichten van goede daden en hem weerhoudt van het doen van elke kwaad Het vasten doet vaste geloof in God geboren worden. Het doet ook zijn tweevoudige eigenschap van begenadiger en zegen schenker en bestraffen der slechte daden in de mens groeien.

De gehele dag een aantal uren je zelf blijven onthouden van alle noodzakelijke lichamelijke behoeften, laat het besef bij de mens groeien, dat hij geheel en al afhankelijk is en dat hij voor elke ademhaling van God afhankelijk is. Aan de andere kant ziet hij dat het leven vol zit met de zegeningen van God, hierdoor wordt zijn hart snel vervuld met de liefde voor zijn schepper. En als hij zelfs in die afgelegen plaatsen waar niemand hem ziet zichzelf niet laat verleiden om stiekem wat te eten of te doen wat hij niet mag, dan wordt het gevoel van vrees en liefde om God steeds groter en uiteindelijk wordt zijn liefde en vrees voor God zo groot, dat hij voor de kleinste zonden begint te vrezen, laat staan dat hij ooit daartoe zal overgaan.

Het echte vasten

Deze hoge doelstellingen van het vasten kunnen alleen dan bereikt worden, als die zeer bewust worden nageleefd en men aan alle twijfel bevrijd is, die het vasten steeds tot een ritueel gebeuren kunnen maken. Het vasten is steeds die vasten, waarbij de mens met zijn hart en ziel aan God onderwerpt en hij in al zijn beslissingen zich weerhoudt van alle ongehoorzaamheid jegens God.

En elke slechte neiging van zijn ego vernietigt. De Heilige Profeet heeft gezegd: "Als je vast, dan moet je ervoor zorgen dat je je oren, ogen, tong, hand en al jou delen van het lichaam weerhoudt van alle ongeoorloofde handelingen".

"Iemand die tijdens het vasten zich niet kan onthouden van liegen en leugenachtige handelingen, dan heeft Allah zijn honger en dorst leiden niet nodig. De Heilige Profeet zich verder: "Er zijn mensen die alleen maar om de honger en dorst leiden, vasten en verder niets".

De zegeningen van vasten

God zegt, dat de vastende heel goed beloond zal worden, want die vasten wordt enkel alleen voor mij gedaan en ik zal de vastende zelf belonen. Mijn schepsel heeft omwille van mij al zijn verlangens om te eten en drinken opgeofferd. Voor een vastende zijn er twee vreugde volle momenten. Een als hij gaat ontvasten (aftarie) en ten tweede als hij zijn schepper zal ontmoeten, wanneer hij door Allah beloond zal worden. En door zijn licht zijn eigen ogen zullen oplichten. Het vasten is een schild om je zelf te beschermen tegen de zonde. Als iemand vast dan moet hij zich afzijdig houden van ongepaste gesprekken en opstandige gedragingen. Als iemand begint te schelden of aanstalten maakt om te vechten, dan moet een vastende denken dat hij aan het vasten is.

De Heilige Profeet heeft gezegd: iemand die met overtuiging en volgens de regels vast, diens alle voorgaande zonden worden vergeven. Het vasten met overtuiging betekent dat men ten volle bewust moet zijn dat Allah bij hem aanwezig is, erop vertrouwen dat zijn beloften ook daadwerkelijk waar gemaakt zullen worden en verder dat deze op de dag des oordeels mij deelachtig zullen worden. En dat dit alleen door Allah genade zal geschieden. Volgens de regels betekent hier dat men moet vasten enkel en alleen voor het welbehagen van God en voor de beloning op de dag des oordeels. Dus men moet zich zelf onthouden van alles waarvan Allah niet houdt en dingen die Hij verboden heeft. Met deze doewa wil ik mijn toespraak beëindigen "moge Allah Te Barak we Tala een ieder de kracht en moet geven om ter wille van Allah alle nodige offers te brengen.Amien.

Pagina afdrukken Pagina afdrukken